CONTRIBUŢIA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A INFRASTRUCTURII DE MEDIU

Autor/autori: Dr. ing. Anişoara POPESCU

Rezumat: În ultimii ani, investiţiile în infrastructura de mediu ocupă un loc important din alocările financiare naţionale şi europene. Dintre acestea, Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este cel mai important program de asistenţă financiară europeană în domeniul protecţiei mediului din perioada de programare 2007 - 2013. Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea şi modernizarea de staţii de epurare a apelor uzate şi staţii de tratare a apei, construirea de depozite ecologice, staţii de sortare, compostare, instalaţii de tratare mecano-biologică, închiderea depozitelor municipale neconforme, modernizarea sistemelor de incalzire din orase, construirea de diguri şi alte tipuri de infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor sau reducerea efectelor acestora, conservarea ariilor naturale protejate, reprezintă o parte din rezultatele propuse prin POS Mediu. În perioada 2014 – 2020, se continuă investitiile în infrastructura de mediu, iar cadrul de implementare este asigurat prin Programul Operational Infrastructura Mare

Cuvinte cheie: POS Mediu, infrastructura de mediu, fonduri structurale, dezvoltare durabilă


Abstract: In the last years, investments in environmental infrastructure occupies an important place in European and national financial allocations. Of these, the Sectoral Operational Programme for Environment (SOP Environment) is the most important European financial assistance program in environmental protection in the programming period 2007-2013. Extension and modernization of water and wastewater networks, construction and modernization of waste-water treatment plants and water treatment plants, construction of environmental landfills, sorting plants, composting, mechanical biological treatment plants, closing of uncompliant municipal landfills, modernization of cities heating systems, construction of dams and other infrastructure facilities to prevent flooding, conservation of natural protected areas, is part of the results proposed in SOP Environment. During 2014 – 2020 programing period, the investments in environmental infrastructure continue and the implementation framework is provided through the Operational Programme Great Infrastructure

Keywords: SOP Environment, environmental infrastructure, structural funds, sustainable development

 

DOWNLOAD PDF