PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI STAND EXPERIMENTAL MULTIPOST PENTRU STUDIUL FLAMBAJULUI – STIMUL F

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. M. D. STANCIU, Ing. I. Ș. URUCU, Ing. Ș. SCURTU, Prof. univ. dr. ing. I. CURTU

Rezumat: Șef lucrări dr. ing. M. D. STANCIU, Ing. I. Ș. URUCU, Ing. Ș. SCURTU, Pierderea stabilităţii sistemelor deformabile (a barelor, sistemelor de bare sau a placilor) sub acţiunea forţelor reprezintă un fenomen deosebit de periculos întrucât se produce brusc și nu mai permite executarea unor lucrări de consolidare. Astfel, predicţia apariţiei flambajului constituie o preocupare a inginerilor proiectanţi şi executanţi de structuri întrucât aceştia trebuie să răspundă provocărilor actuale prin utilizarea unor structuri zvelte, din materiale uşoare, cu geometrie/arhitectură atrăgătoare, costuri reduse, dar care să îndeplinească atât funcţia cât şi criteriile de rezistenţă necesare. Pe baza acestui fapt s-au dezvoltat teoriile de verificare sau dimensionarea la flambaj a barelor drepte. Mare parte din teorie se bazează pe datele experimentale efectuate pe standuri de testare la flambaj. Mai mult, utilizarea testelor experimentale este necesară pentru validarea rezultatelor teoretice. Lucrarea prezintă conceptul, proiectarea și realizarea unui stand experimental pentru studierea fenomenului de flambaj a barelor drepte atât ca lucrare de laborator cât și ca stand pentru cercetări aplicative. Atât proiectul tehnic cât și execuţia au fost realizate integral în cadrul proiectului de licenţă a studenţilor de la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universităţii Transilvania din Brașov, specializarea Inginerie Mecanică.

Cuvinte cheie: flambaj, stand experimental multipost, stabilitate


Abstract: The Loss of stability of deformable systems (bars, rods or plates systems) under the forces is an extremely dangerous phenomenon as it occurs suddenly and does not allow the execution of consolidation. Thus, predicting the occurrence of buckling is a concern of designers and engineers since they must respond to the current challenges by using structures slender, lightweight, with attractive geometry/architecture, low cost, but to fulfill the functions and strength criteria. Based on this, theory has been developed for dimensioning and strength verification of straight bars. Much of the theory is based on experimental data performed on test bench for buckling. Moreover, the use of experimental tests required to validate theoretical results. The paper presents the concept, design and implementation of an experimental bench test for studying the phenomenon of buckling of straight bars as both educational teaching and as applied research. Both technical design and execution were fully achieved within the project of a student of the Faculty of Mechanical Engineering of the Transylvania University of Brasov, specializing in Mechanical Engineering.

Keywords: buckling experimental multiple station stand, stability

 

DOWNLOAD PDF