CONSIDERAŢII ASUPRA INFLUENŢEI UTILIZĂRII POZIŢIEI CVASIVERTICALE ASUPRA CONFORTULUI ȘI DESIGNULUI AUTOMOBILELOR URBANE ALE VIITORULUI

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN

Rezumat: Lucrarea își propune să prezinte succint câteva posibile direcţii de dezvoltare viitoare a automobilului personal dedicat traficului urban. Pornind de la câteva observaţii generale privind problemele actuale ale civilizaţiei aflate în strânsă legătură cu mobilitatea și deci cu sistemul de transport urban, este prezentată o nouă strategie de dezvoltare a sistemului de transport care este denumit generic „sistem de automobilitate”. Aceasta presupune o „reinventare” a automobilului - o reproiectare radicală într-o nouă viziune originală asupra acestuia. Autorul propune ca posibilă sursă pentru inovarea arhitecturii automobilului adoptarea poziţiei de conducere/călătorie cvasiverticale, argumentând noua soluţie și exemplificând prin schiţe de concept.

Cuvinte cheie: automobil urban, design prospectiv, ergonomie, poziţie de conducere cvasiverticală


Abstract: This paper aims to outline several directions for future development of private cars dedicated to urban traffic. Starting from general comments on the current problems of civilization closely related to mobility and therefore to urban transport system, it is presented the new strategy regarding the development of the transport system - called "automobility system". This requires a "reinvention" of the car - a radical redesign into a new original vision. The author suggests that adopting the quasi-vertical driving position could be a source for deep innovation, arguing for the new solution and giving some examples of such new car concepts.

Keywords: urban car, prospective design, human factors in design, quasi-vertical driving position.

 

DOWNLOAD PDF