SPECIFIC INNOVATION APPROACHES IN GARMENT MANUFACTURING COMPANIES

Autor/autori: Pulferia NICOLAIOV, Adela FLOREA, Maria-Carmen LOGHIN

Rezumat: Lucrarea se bazeaz? pe un studiu de caz ?i are drept scop valorificarea expertizei în materie de inovare, acumulat? de autori în proiectul POSDRU „Formare profesional? bazat? pe cuno?tin?e, utilizând metode inovatoare de organizare a muncii în sectorul textil din sudul Munteniei". Efortul de a identifica nevoile de inovare a fost bazat examinarea mediilor interne ?i externe ale celor 20 de companii implicate în proiect, diferen?iate în func?ie de m?rime, dotarea cu echipamente, forma de proprietate, gradul de specializare, nivelurile de calificare a angaja?ilor etc. Astfel, a fost posibil? adaptarea programelor de formare profesional? pentru întreprinderi ?i grupuri-?int? de elevi (53) în cadrul celor 500 de proiecte individuale inovatoare dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU. În acest context, în scopul de a exista un climat de „simpatie" în favoarea proiectelor inovatoare, este necesar s? se defineasc? obiectivele specifice punctuale, legate de caracteristicile specifice ale companiei.

Cuvinte cheie: inovare, fabricarea textilelor, societ??i mici ?i mijlocii.


Abstract: The current paper is based on a case study, and aims at capitalizing the expertise in terms of innovation, the authors accumulated with the POSDRU project “Knowledge based professional training, utilizing innovating work organization methods on the textiles sector in the South Muntenia”. The endeavour of identifying the need for innovation was based upon a scan of the internal and external environments of the 20 companies involved in the project, differentiated by size, equipment endowment, form of ownership, degree of specialization , employees qualification levels etc. In this context it was possible to customize training programs for businesses, target groups of students (53), and the respective content of the 500 individual innovative projects developed under the POSDRU project. In this context, in order to have a "sympathy" climate in favour of innovative projects, it is necessary to define specific point objectives, connected to the particular characteristics of the company.

Keywords: innovation, process, garments manufacture, small and medium businesses

 

DOWNLOAD PDF