MOBILITATEA URBANĂ PENTRU PERSOANELE CU MOBILITATE REDUSĂ

Autor/autori: Asist. drd. arh. Vlad THIERY

Rezumat: Spaţiile publice în oraşul contemporan trebuie proiectate în sensul accesibilităţii, prin conformarea mediului construit în acord cu nevoile utilizatorilor cu mobilitate redusă. Motivele acestei preocupări pentru accesibilitate în proiectarea urbană se pot înţelege lesne din statistici, dat fiind numărul persoanelor cu dizabilităţi declarate, dar şi al celor cu limitări de mobilitate temporare. Acestora li se adaugă vârstnicii, un segment bine reprezentat de utilizatori pentru care un cadru urban accesibil este necesar dacă nu esenţial. Conform acestor date, designul accesibil este nu numai necesar unui grup relativ restrâns, ci important pentru toţi utilizatorii. Proiectarea în acord cu cerinţele persoanelor cu mobilitate redusă este esenţială pentru o folosinţă îndelungată a cadrului construit, fără adaptări ulterioare, într-o abordare sustenabilă. Lucrarea prezintă principalele categorii de beneficiari ai unui mediu construit accesibil precum şi nevoile lor specifice. Constatând că mediul creează dizabilitatea prin bariere fizice sau de mentalitate, care pentru unii fac dificilă participarea la viaţa socială, iar pe alţii chiar îi exclud, ne întrebăm cum putem crea spatii publice care să poate fi folosite de un număr cât mai mare de oameni fără alte adaptări speciale. Designul universal, prin abordarea sa incluzivă ce vizează satisfacerea cerinţelor unui grup cât mai larg de utilizatori, rezolvă atât problema accesibilităţii în mediul construit cât şi chestiunea discriminării generate de designul dedicat persoanelor cu dizabilităţi. Designul universal înlătură barierele fizice şi, creând acelaşi cadru pentru toţi, nu permite segregarea pe criterii de dizabilitate, înlăturând astfel barierele de mentalitate. Lucrarea prezintă principiile designului universal, modul în care ele se aplică în proiectarea mediului construit ce permite utilizarea de către un grup cât mai larg de persoane, inclusiv de către cele cu mobilitate redusă.

Cuvinte cheie: accesibilitate, design universal,persoane cu mobilitate redusă, dizabilitate, mediu incluziv


Abstract: Public spaces in contemporary cities must be designed in accordance with accessibility principles, by adapting the built environment to the needs of people with limited mobility. The reasons for this concern regarding accessibility in urban and architectural design can be easily understood by learning the number disabled people but also of people with limited mobility from statistics, and also the elder for whom an accessible urban environment is required if not essential. According to these facts, an accessible design is not only necessary to a relatively small group but is important for all the users. Designing according to the needs of people with limited mobility is essential for long-term use of the built environment without further readjustment, in a sustainable approach. The work shows the main categories of beneficiaries of an accessible built environment as well as their specific needs. Ascertaining that the environment brings forth disability through physical and mentality barriers which, for some, makes social activities difficult and for others impossible we ask ourselves how we can create public spaces to be used by as many people as possible without any special adjustments. Universal Design, through its inclusive approach towards meeting the demands of a larger number of users as possible, it solves both the accessibility issue and the discrimination that a disabled-focused design brings. Universal Design eliminates physical barriers and, making the same environment for all does not allow disability-based segregations, therefore removing mentality barriers. The work introduces the principles of Universal Design and the way they are applied in the design of a built environment that can be used by a large number of people, including those with limited mobility

Keywords: accessibility, Universal Design, people with limited mobility, disability, inclusive environment

 

DOWNLOAD PDF