SISTEM AVANSAT DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR URBANE UTILIZÂND ENERGII VERZI SMART AND GREEN PARKING

Autor/autori: Arh. Călin LAMBRACHE, Asist. dr. ing. Emil DIACONU, Prof. dr. ing. Horia ANDREI , Conf. dr. ing. Henri COANDĂ

Rezumat: Lucrarea propune un nou concept, cel al sistemelor moderne de management al serviciilor de parcare urbane, ceea ce presupune găsirea spaţiilor de parcare dorite şi optimizarea folosirii lor, rezervare, informare şi supraveghere on-line, modalităţi moderne de plată, sistem PV de alimentare pentru toate echipamentele hardware inclusiv a alimentării autovehiculelor electrice etc., şi are valenţe multidisciplinare teoretice şi aplicative, sistemul propus conţinând soluţii software şi hardware originale şi eficiente. Partea teoretică a lucrării este absolut necesară pentru fundamentarea atât a tehnicilor de modelare şi simulare utilizate în managementul spaţiilor de parcare cât şi a principiilor de dimensionare şi proiectare ale sistemelor PV. Algoritmii software utilizaţi pentru managementul eficient al spaţiilor de parcare, vor avea la dispoziţie informaţiile on-line transmise de echipamentele hardware alimentate de un sistem PV dedicat, ce va răspunde şi unei provocări a tehnologiei viitorului, fiind utilizat şi pentru reîncărcarea autovehiculelor electrice. Tema a fost propusă datorită necesităţii acoperirii tuturor cerinţelor unui sistem de parcare modern şi uşor de folosit de către utilizator, prin negocierea timpului şi plăţii spaţiului de parcare, gestionarea on-line a spaţiilor de parcare, soluţii optimizate pentru comanda şi controlul elementelor de ghidare – bariere, senzori, sistem de alimentare cu energie electrică, sistem de monitorizare. O singură aplicaţie software de mare complexitate va duce la simplificarea sarcinilor operatorilor umani, minimizând posibilităţile de eroare şi contribuind la fluidizarea traficului.

Cuvinte cheie: sistem evoluat de monitorizare, gestionare şi control al parcărilor urbane, sistem fotovoltaic (PV), staţie de încărcare pentru maşini hibride/electrice, sistem informatic complex, sistem de comunicare şi informare on-line, proceduri şi algoritmi de optimizare a procesului de parcare, bază de date


Abstract: The paper proposes a new concept of modern systems of urban parking management services, which means finding required parking spaces and optimizing their use, booking information and on-line monitoring, modern ways of payment, PV power system for all hardware including charging station for electric vehicles etc., and has multidisciplinary theoretical and practical meanings, the proposed system software and hardware containing original and effective solutions. The theoretical part of the work is absolutely necessary to substantiate both the modeling and simulation techniques used in the management of parking spaces and the principles of sizing and design of PV systems. The efficient management of parking spaces software algorithms receives data provided by hardware equipments powered by a dedicated PV system that will also meet a future technology challenge being used to recharge electric vehicles. The theme was proposed due to the need to cover all the requirements of a modern parking system and easy to use by the user, through negotiation and payment of parking space time, online management of parking, optimized solutions for command and control of the guiding elements - barriers, sensors, electric power system monitoring system. One highly complex software will simplify the tasks of human operators, minimizing the possibility of human error and helping to ease traffic

Keywords: advanced monitoring, management and control system of urban parking, optimal electrical equipment location, photovoltaic (PV) panels, comprehensive informatics system, online communication and information system, procedures and algorithms for optimization of parking services, database.

 

DOWNLOAD PDF