THE SMART MOBILITY AND THE STRUCTURING OF AN INTELLIGENT AND RESILIENT URBAN SYSTEM MODEL

Autor/autori: Assoc. prof. arch. Cerasella CRĂCIUN PhD

Rezumat: Sistemele crono-metaboliste urbane clasifică oamenii, obiectele și energia ca informații, articulează aceste circuite în viziune flexibila și pun ordine în rapoartele și grilele informaționale, precum și între unitățile de spațiu și unitățile de timp. Studiul relației Spațiu-Timp conduc către modelări și modulări ale spațiului urban și peisagistic, precum și către o coordonare în cadrul organismului urban a diferitelor sisteme și subsisteme ale acestuia. Flexibilitatea elementelor din sistemele metabolice urbane conduce către concepte de închidere și deschidere a spațiului si la succeptibilitatea schimbărilor funcționale, la fenomenul de reciprocitate interior-exterior și la integrarea factorului temporal în cadrul dezvoltării conceptului de peisaj, in toate componentele sale, naturale, antropice/construite și culturale. Natura vie și componentele fizice, prin metabolismul organismului urban, sparg acordul unui ritm stabilit al cadrului antropic, construit, iar sistemele crono-urbane și tipologiile conectoare ale sistemului de spații verzi, interacționează cu sistemului de mobilitate și crono-accesibilitate și transport. Conștiința schimbării, alături de metamorfoza și permanenta schimbare, sunt factori determinanți în crono-urbanism, prin cicluri metabolice verzi și conductori de peisaj atât la nivel urban, cât și la nivel teritorial

Cuvinte cheie: mobilitate inteligentă, model, organism urban metabolic, sistem urban inteligent și rezilient.


Abstract: Chrono-metabolic urban systems classify people, objects and energy as pieces of information; they articulate these circuits in a flexible vision and they order information grids and reports, as well as space units and time units. The study of the Space-Time relationship leads to modelling and modulating the urban space and the landscape as well as to a coordination within the urban organism of its different systems and subsystems. The flexibility of the elements within the metabolic urban system leads to space opening and closing concepts and to the susceptibility of functional changes, to the phenomenon of interior-exterior reciprocity and to the integration of the temporal factor within the development of the concept of landscape with all its natural, anthropological / built and cultural components. Living and breathing nature and its physical components, through the metabolism of the urban organism, break the accord of the set rhythm within the built anthropogenic environment and the chrono-urban systems and the connecting typologies of the system of green spaces interact with the mobility, chrono-accessibility and transport systems. The consciousness of change together with the metamorphosis and permanent change are crucial factors for chrono-urbanism through green metabolic cycles and landscape conductors both at a urban and a territorial level.

Keywords: Smart mobility, Model, Urban organism, metabolic, intelligent and resilient urban system

 

DOWNLOAD PDF