PREMISE ALE MOBILITĂŢII ÎN TERITORIUL SISTEMELOR URBANE. Două cazuri din România

Autor/autori: Conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU

Rezumat: Sistemele urbane, întemeiate sau nu instituţional, sunt rezultat al activităţilor umane dezvoltate în contextul determinărilor impuse de configuraţia geografică, de amplasamentul faţă de alte concentrări umane, de relaţiile cu marile căi de comunicaţie, dar şi de evoluţiile istorice particulare. Mobilitatea exprimată la diferite scări teritoriale este generată de populaţie, intensitatea şi diversitatea activităţilor, dar este dependentă şi de morfologia spaţial-teritorială a structurilor construite, mai ales de tipul, densitatea şi calitatea reţelei căilor de comunicaţie şi a sistemelor de transport. Comparaţia generală a două sisteme urbane româneşti, Braşov şi Brăila-Galaţi evidenţiază aceste determinări. Asemănările şi deosebirile funcţionale şi structurale, evoluţiile demografice diferite, contextul teritorial specific explică în mare măsură amploarea mobilităţii în teritoriile respective şi pot sugera soluţii diferite pentru dezvoltarea spaţială, pentru care mobilitatea nu este văzută numai ca un rezultat ci şi, mai ales ca un element stimulativ şi structurant al evoluţiei formei urbane.

Cuvinte cheie: sistem urban, scări spaţiale ale mobilităţii, configuraţia teritoriului, căi de comunicaţii, elemente restrictive şi de potenţial ale dezvoltării mobilităţii


Abstract: The urban systems, being or not institutionally based are result of the human activities, more under the determinations lead by the geographical configuration, position with other human concentrations, relationships with the great commercial roads but as well to the particular historical evolutions. The mobility expressed at different spatial scales is a general result of the population, the intensity and diversity of activities, but mainly depends on the spatial and territorial morphology of the built structures, especially the type, density and quality of the communications and transport systems networks. A general comparison of two Romanian Urban systems, Braşov and Brăila-Galaţi underlines these reasons. The functional and structural similarities and distinctions, different demographic evolutions, specific territorial context explain in a great measure the amplitude of the mobility in both territories and can suggest different solutions for spatial development, where the mobility is seen not only as a result but mainly as a stimulating element of the urban form structure.

Keywords: urban system, spatial scales of mobility, territory configuration, communications networks, restrictive and potentials matters for the mobility development.

 

DOWNLOAD PDF