SOLUŢII INTERDISCIPLINARE PENTRU SATISFACEREA MOBILITĂŢII ÎN MARILE AGLOMERĂRI URBANE

Autor/autori: Drd.ing. Eugenia Alina ROMAN, Drd. ing. Vlad Cătălin ROMAN

Rezumat: Transporturile din marile aglomerări urbane se confruntă astăzi cu efecte externe negative care conduc la diminuarea rolului lor util pentru societate. Dintre efectele externe negative resimţite deopotrivă de utilizatori, dar şi de persoane neimplicate în proces, congestia traficului este cel mai neplăcut fenomen al societăţii contemporane. Reducerea efectelor congestiei traficului nu se mai poate rezuma la soluţii exclusive de transport (acestea vizau numai dezvoltarea infrastructurilor), ci trebuie cӑutate soluții interdisciplinare convergente care sӑ porneascӑ de la coordonarea dintre transporturi, urbanism şi amenajarea teritoriului. Soluţiile interdisciplinare trebuie să vizeze, în principal, realizarea unei intermodalităţi facile şi reducerea nevoii de deplasare fӑrӑ a suprima accesul utilizatorului la activitӑți şi servicii, rămânând să fie efectuate numai acele deplasări strict necesare. Lucrarea prezintӑ o noțiune relativ nouӑ - pol de schimb – un terminal intermodal de transport amplasat în puncte esenţiale ale sistemului de transport şi activitӑți care conține atât funcții urbane, cât şi de transport. Acesta reprezintӑ o soluție la problemele actuale ale oraşului prin planificarea schemei urbane în vederea încurajӑrii deplasӑrilor pe distanțe scurte, mobilitatea individualӑ fiind, astfel, redusӑ fӑrӑ a fi limitatӑ

Cuvinte cheie: transport urban, mobilitate durabilă, intermodalitate


Abstract: Transports in large cities face negative externalities including congestion which is the most unpleasant phenomenon of contemporary society. Classical solutions of congestion reduction through the increasing of infrastructures transit capacity led to the increasing of land use with implication over the environmental degradation and to attracting additional traffic. Accepted solutions are the interdisciplinary ones which should target, principally, the realization of a facile intermodality and the reduction of user’s need to travel without suppressing his access to activities and services. The paper proposes a relatively new concept, the “exchange pole” – an intermodal transport terminal located in key points of the transport system and activity system, which contains both urban and transport functions. This represent a solution to actual problems of the mobility in cities through urban scheme planning and encouraging trips on short distance

Keywords: urban transport, sustainable mobility, intermodality

 

DOWNLOAD PDF