OPTIMIZAREA DEPLASĂRII LA POANSONARE

Autor/autori: Ing. Romulus BULACU, Dr. ing. Daniela FĂRÎMĂ, Ing. Ioan FILIP,Dr. ing. Mihai CIOCOIU

Rezumat: Optimizarea valorilor parametrilor tehnologici de interţesere consideraţi pentru geotextile, va determina scăderea valorii deplasării medii la poansonare faţă de poziţia orizontală. Lucrarea prezinta un model matematic al decalării, noţiune care denumeşte deplasarea medie în timpul solicitării de poansonare. Sunt determinate valoarea rezistenţei la poansonare şi mărimea decalării, parametri ce caracterizează comportarea unui geotextil în exploatare. Valorile decalării sunt obţinute conform unui experiment factorial, în cadrul unui program compus centrat rotabil, sunt prelucrate utilizând o aplicaţie software, care: generează modelul matematic de ordinul al doilea, în două variabile, verifică semnificaţia coeficienţilor numerici, adecvanţa modelului matematic şi la cerere, afişează reprezentările grafice 3D şi 2D fiind posibilă stabilirea valorii optimale pentru decalare. Reglarea utilajului folosind parametrii tehnologici corespunzatori valorii optimale permite obţinerea decalării, valoare care s-a comparat cu valoarea teoretică, considerată optimală. Rezultă că modelul matematic stabilit poate fi folosit pentru reglarea instalaţiei deoarce reprezintă veridic procesul analizat.

Cuvinte cheie: geotextile, decalare, model matematic


Abstract: The optimizing parameters values considered for textile processing interweaving, will decrease the value of the average displacement from the horizontal punching. This paper presents a mathematical model of displacement, a concept which denotes moving an average during punching . Are determined the resistance value at punching and size of displacement, parameters which characterizing the behavior of a geotextile in operation. The displacement values are obtained according to a factorial experiment in a program centered composite rotable and are processed using a software application. This software application generates the mathematical model of the second order in two variables, checks the significance of numerical coefficients, upon request, displays 3D and 2D graphics as possible to establish the optimal value for displacement. Adjust machine using technological parameters corresponding optimal value allows obtaining of displacement value. Tis value was compared with the theoretical value considered optimal. The mathematical model can be used to control the the system because represents the true process analised.

Keywords: geotextiles, displacement, mathematical model

 

DOWNLOAD PDF