ELEMENTE DE BUSSINES INTELLIGENCE PENTRU EXPERŢI TEHNICI ȘI CONSULTANŢI

Autor/autori: Dr. ing. Euring D. POPA, Dr. ing. M.M. CODESCU

Rezumat: Specialiștii în domeniul tehnic care întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea și precizarea unor împrejurări de fapt analizează aspectele tehnice și economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltării sau îmbunătăţirii procedeelor de producţie sau comerciale și întocmesc rapoarte de expertiză tehnică și economică pentru terţe persoane, in contextul reglementărilor legale în vigoare. Expertul tehnic trebuie să știe să colecteze și să utilizeze Informaţiile de specialitate, informaţiile economice și cele juridice necesare formulării răspunsului clar și concis la cerinţele beneficiarului expertizei. În acest sens, acesta va trebui să ia decizii, să-și asume riscuri, să comunice, să solicite și să utilizeze optimizat resursele, să utilizeze informaţiile în mod intelligent. Ca urmare putem compara activitatea desfășurată de un expert tehnic, în funcţie de complexitatea obiectivelor expertale, cu activitatea unui manager de firmă, care utilizează elemente de bussines intelligence ca avantaj professional și concurenţial

Cuvinte cheie: expertiză tehnică, Informaţii, resurse, risc, avantaj


Abstract: Technical specialists who prepare technical expertise for establishing and specifying some extra – the facts, analyze the technical and economic aspects of an enterprise in order to reorganize, develop or improve methods of production or trade and report the technical and economic expertise to third parts, in the context of legal regulations. Technical expert must know how to collect and use information from their specialty, economic and legal field necessary for formulation of clear and concise response to clients demands expertise. In this regard, it will have to make decisions, take risks, they need to communicate, to optimized use of resources, to use the information in an intelligent manner. Therefore we can compare the activity of a technical expert , depending on the complexity of the objectives expert with the activity of a company manager that uses elements of business intelligence as a professional and competitive advantage

Keywords: Technical expertise, information, resources, risk, advantage

 

DOWNLOAD PDF