EDUCAŢIA POPULAŢIEI PRIVIND CALITATEA RESURSELOR DE APĂ DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Autor/autori: Ş.l.dr.ing. Anca ŞERBAN, Ş.l.dr.ing. Mariana Carmen BURTEA,Ş.l.dr.ing. Luxiţa RÎŞNOVEANU

Rezumat: Resursele de apă potabilă de pe glob sunt sub o presiune în creştere, iar lipsa unor măsuri de control al poluării conduc la degradarea resurselor de apă. Activităţile umane pot influenţa productivitatea resurselor de apă în sensul reducerii disponibilităţii şi calităţii apelor prin diferite acţiuni care poluează apele subterane şi de suprafaţă. În contextul social şi economic, alimentarea cu apă potabilă a unei colectivităţi umane contribuie la menţinerea unui nivel ridicat al stării de sănătate a populaţiei, la creşterea gradului de educaţie pentru sănătate şi de civilizaţie al ei, la progresul tehnico-social al comunităţilor prin facilitarea dezvoltării infrastructurii şi creşterea gradului de confort al locuinţelor. Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE asigură dezvoltarea durabilă, prin corelarea dezvoltării sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic. Principalele obiective ale Directivei vizează protecţia pe termen lung şi prevenirea poluării resurselor de apă. Resursele de apă de suprafaţă sunt afectate în principal de poluarea produsă de unităţile ce au ca activitate captarea şi prelucrarea apei pentru alimentarea populaţiei, apele uzate neepurate sau insuficient epurate de la unităţile ce au ca activitate colectarea şi epurarea apelor uzate orăşeneşti, exploatările miniere cu activitate sistată, prin conţinutul deosebit de ridicat în ioni metalici în apele de mină, exploatările din domeniul construcţiilor, activităţile menajere şi a diverşilor agenţi economici din industria alimentară. În privinţa resurselor de apă subterană, sursele de poluare sunt constituite de produsele petroliere, produsele chimice utilizate în agricultură ce provoacă o poluare difuză greu de depistat şi prevenit, produse menajere şi produse rezultate din zootehnie, metale grele, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare şi gestionare a deşeurilor şi a nămolurilor de epurare a apelor industriale uzate. Având în vedere toate aceste surse potenţiale de contaminare a resurselor de apă, se impune din partea autorităţilor implementarea măsurilor de prevenire a poluării şi gospodărirea durabilă, dar şi accesul populaţiei la informare privind calitatea apei de consum şi necesitatea protecţiei resurselor de apă.

Cuvinte cheie: apă, indicatori calitate, poluare, sănătate


Abstract: The drinking water resources around the world are under an increasing pressure and the lack of pollution control measures lead to degradation of water resources. The human activities influence the water resources productivity in order to reduce the availability and quality of water by different actions of polluting the surface and underground waters. In the social and economical context the drinking water supply of human collectivities contribute to maintaining a high level of public health, an increasing education rate for health and civilization, and also to social and technical progress of communities by facilitating infrastructure development and increasing housing rate comfort. The Water Framework Directive 2000/60/EC ensure sustainable development by social and economical development correlation with capacity of the aquatic environment. The main objectives of the Directive regard the long term protection and pollution prevention of water resources. The surface water resources are affected mainly by the pollution from activities of water entrapping and processing for public supply, untreated or defective treated wastewater from units of urban wastewater collecting and cleaning, suspended mining activities, by high content of metal ions in the mine waters, the exploitation in construction, domestic and food industry activities. Regarding the underground water resources the pollution sources are oil products, chemical products for agricultural use, which bring diffused pollution hard to trace and prevent, domestic and livestock products, heavy metals, improper exploitation of purification plants, the lack of organized system of collecting, storage and managing the waste and sludge from industrial wastewater purification. Considering all the potential water pollution sources it is required the sustainable management and pollution prevention measures implemented by the authorities but also the public access to information about consumption water quality and the necessity to protect water resources

Keywords: water, quality parameters, pollution, health

 

DOWNLOAD PDF