ŞTIINŢA DESĂVÂRŞIRII GENURILOR MUZICALE, A FORMELOR ŞI CULORILOR DIN PERSPECTIVA RENAŞTERII, ÎN SECOLELE XV-XVI

Autor/autori: Conf. univ. dr. Ruxandra MIREA, Student Ana MIREA

Rezumat: Renaşterea este o transfigurare a trecutului antic grecesc prin inima, mintea şi ochiul creatorului. Renaşterea poate însemna o ecuaţie a timpului, în care mărimile esenţiale sunt reprezentate prin modelul elin şi spiritul, Divinitatea. În jurul lor se aglutinează, printr-o ştiinţifică armonizare, gustul estetic, piatra, culoarea, sunetul. Timpul şi locul sunt definitorii în construcţia unei estetici. Flandra, Burgundia, Germania, Franţa, dar mai ales Italia secolelor XV şi XVI, au marcat cultura universală, permiţând artelor să se manifeste, să prospere. Arhitectura, sculptura, desenul, pictura, muzica sunt instrumente ale cunoaşterii pe care artistul renascentist le-a utilizat în egală măsură cu emoţie, pioşenie şi calcul matematic. Sunt reprezentări vibrante ale unei perioade din evoluţia umană în care geometria, perspectiva, abilitatea inginerească, ritmul, sunetul au fost mai armonioase şi mai muzicale ca niciodată, relevând unele dintre cele mai reprezentative opere de artă ale umanităţii. Cântecul, motetul, canonul, madrigalul, missa sunt genuri muzicale ale Renaşterii, o oglindă a edificiilor arhitecturale, ce aparţin sintaxei polifone, o desfăşurare muzicală guvernată de tehnica contrapuctului, prin reale calcule matematice

Cuvinte cheie: Renaştere, ştiinţă, sunet, arhitectură, sculptură, matematică, geometrie, madrigal, missa, Italia, polifonie


Abstract: Renaissanceis a transfiguration of the Antic past, through the hart, mind and the eye of the creator of those times. Renaissance could mean an ecuation of time, when essential measures are reprezented through elenic model, and the spirit, the Divine. It agglutinates through a scientific harmonization, the esthetic taste, the stone, the colour, the sound. Time and place are mandatory in the construction of an esthetics. Flanders, Burgundy, Germany, France, but most of all, Italy in the fifteenth and sixteenth centuries, have marked the universal culture, permiting the arts to manifest themselves, to prosper. Architecture, sculpture,design, painting, music, are instruments of knowledge, all of which the Renaissance artist have used with emotion, holyness, and mathematic precision. There are vibrant representations of a period of the human kind, when geometry, perspective, engineering ability, rithm, sound have been so harmonious like never before, revealing one of the most representative works of art of the humanity. The song, the motet, the canon, the madrigal, the missa, are Renaissance genres, a mirror of the architectural heritage, which belong to the polyphonic syntax, a music deployment governed by the counterpoint, through real math calcul

Keywords: Renaissance, science, sound, architecture, sculpture, mathematics, geometry, madrigal, missa, Italy, polyphony

 

DOWNLOAD PDF