ELEMENTE DE ARTĂ ȘI ȘTIINŢĂ ÎN ORNAMENTAŢIA CÂNTULUI BAROC

Autor/autori: Conf. univ. dr. Ioan ARDELEAN

Rezumat: În muzica barocă ornamentaţia este un aspect al muzicii asociat cu pasiunea, cu reproducerea sonoră a afectului. Ea aparţine atât elementului știinţific al muzicii cât și artei vocale. Aceste abstracţiuni emoţionale (de exemplu: fericirea, tristeţea, dragostea, furia, gelozia) au fost exprimate, decorate, în muzică prin anumite tipuri de ornamente, epoca de înflorire a lor având loc în perioada barocă, acolo unde se ajunge la prescrierea unui adevărat cod de formule ritmice și armonice sau ritmico-melodice. Experienţele din domeniul interpretării muzicale au pus accentul pe unele mijloace de expresie, vizând o sferă aparte a stărilor afective, deplasându-se până la arbitrar, pe de o parte, și până la schematizare pe de alta

Cuvinte cheie: Emoţie, ornamentare, afect, muzică barocă, performanţă, percepţie, ştiinţă, artă


Abstract: Ornamentation, in Baroque music, is a musical aspect associated with the feeling of passion and with the reproduction of affect through music. It belongs to both scientific elements of music and vocal art. These emotional abstractions (for example: happiness, sadness, love, anger, jealousy) have been expressed and related in music through certain types of ornamentation, being widely spread and used especially in the baroque era, a time where ornamentation has been taken to a code-like level of writing through different rhythmic and harmonic or rhytmical melodic formulas. My experiences in the musical interpretative domain has focused on some means of expression, targeting a particular circle of emotional states, going, in a way, to an arbitrary point of view, and then into a schematic perspective

Keywords: Emotion, ornamentation, affect, baroque music, performance, perception, science, art

 

DOWNLOAD PDF