CALCULUL DE REZISTENŢĂ ŞI SIMULAREA COMPORTĂRII MECANICE A UNEI STRUCTURI METALICE CU ROL DE ACOPERIŞ FORMATĂ DIN GRINZI CU ZĂBRELE DE TIP DREPTUNGHIULAR

Autor/autori: Conf. dr. ing. Camelia CERBU, Ing. Alexandru HARAPU

Rezumat: Lucrarea prezintă calculul de rezistenţă și modelarea cu elemente finite a unei structuri din oţel formată din șase grinzi cu zăbrele de tip dreptunghiular. Mai întâi, dimensiunile de gabarit și geometria grinzii cu zăbrele s-au stabilit utilizând breviare de calcul. S-a făcut un pre-calcul al încărcării totale cauzate atât de acţiunea sarcinilor permanente (greutatea tablei acoperișului, a grinzilor, a contravantuirilor) cât și de acţiunea sarcinilor temporare. Dimensionarea barelor structurii s-a facut utilizând condiţii de rezistenţă la tracţiune, compresiune și calcul la flambaj. Structura metalică proiectată se analizează cu elemente finite, iar rezultatele obţinute se compară cu cele din calcule în ceea ce privește tensiunile și deformaţiile

Cuvinte cheie: grinzi cu zabrele de tip dreptunghiular, rezistenţă, dimensionare, analiză cu elemente finite


Abstract: This paper presents the strength calculation and finite element modeling of steel structures composed of six rectangular trusses. First, overall dimensions and geometry of the truss was established by using the calculation summaries. It was made a pre-calculation of the total load caused both the action of the permanent loads (the weight of the roof sheet metal, of the trusses, the wind bracings) and the action of the temporary loads. Dimensioning of the bars of the structure was done by using conditions of tensile, compressive and buckling calculation. Steel structure designed is analysed by using finite elements and the results are compared with the calculations in terms of tensions and deformations

Keywords: rectangular trusses, strength, dimensioning, finite element analysis

 

DOWNLOAD PDF