FASCINAŢIA STRUCTURILOR DIN LEMN

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU1, Prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU, Prof. univ. dr. ing. Nicolae ILIAȘ

Rezumat: Lemnul și produsele pe bază de lemn sunt folosite din timpuri imemoriale, împărţind cu piatra și argila gloria de a fi prilejuit nașterea primelor unelte, a primelor locuinţe, a primelor mijloace de apărare, a primelor instrumente muzicale și artistice, articole sportive ș.a. Lemnul este adâncit în viaţa omului, încât a apărut o adevărată „civilizaţie a lemnului”, lemnul având o veritabilă aventură în viaţa societăţii. Civilizaţia lemnului este premergătoare metalului și betonului armat, supravieţuind până în zilele noastre când masele plastice și de sinteză au început să-i ia locul. Totuși structurile din lemn sunt impresionante și fascinante atât prin aspectul maiestos cât și prin priceperea și înţelegerea lemnului ca structură, proprietăţi mecanice, fizice, chimice. Lemnul îl găsim în peste 10 000 de produse care au generat zeci de meșteșuguri, importante ramuri industriale, domenii artistice cu puternice rădăcini spirituale, culturale, toate adăugându-se la zestrea de aur a popoarelor ce l-au îmbrăţișat, venerat, studiat, modelat. Lemnul este o spectaculoasă manifestare a materiei, este verbul care conjugă existenţa noastră materială, nu este substantiv ci substanţă, este structura care pulsează viaţa, emoţia, curajul, prosperitatea. Lemnul ascunde lumina deși nu este lumina, lemnul este subiect de cercetare, lemnul este unul din elementele vitale, astrale ce guvernează viaţa, destinul oamenilor. Lucrarea prezintă sintetic elemente de civilizaţie a lemnului, diversitate și fascinaţie a structurilor din lemn, elemente privind proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului, macrostructura și microstructura lemnului

Cuvinte cheie: material anizotrop, creativitate, structuri din lemn


Abstract: Wood and wood-based products are used from time immemorial, sharing with stone and clay, the glory of being occasioned the birth of the first tools, the first housing, the first defenses, the first musical instruments and artistic, sporting goods etc. . Wood is deep in human life that there was a real "wood civilization" wood having a real adventure in society. Civilization is run-metal timber and reinforced concrete, surviving until today when plastics and synthetic began to take place. However wooden structures are impressive and fascinating both by majestic appearance and the skill and understanding wood structure, mechanical properties, physical, chemical. The wood is found in over 10,000 products generated dozens of crafts, key industries, areas with strong spiritual roots artistic, cultural, all adding to the golden heritage of the peoples they had embraced, revered, studied, modeled. Wood is a spectacular manifestation of matter, is our material existence conjugated verb, not a noun but the substance is the structure of pulsating life, emotion, courage, prosperity. Although not hide the light wood light wood is research topic, wood is one of the vital elements that govern the astral life, human destiny. This paper summarizes the elements of civilization of wood, diversity and fascination of wooden structures, elements on the physico-mechanical properties of wood, macrostructure and microstructure of wood

Keywords: anisotropic material, creativity, wood structures

 

DOWNLOAD PDF