SISTEME HIDRAULICE DE RECUPERARE A ENERGIEI UTILIZATE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR

Autor/autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU, Dr. ing.Cătălin DUMITRESCU, Dr. ing. Radu RADOI, Ing. Liliana DUMITRESCU

Rezumat: În lucrare este prezentată o nouă tendinţă în dezvoltarea sistemelor hidraulice de acţionare, care are ca scop dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor dispozitive şi sisteme de recuperare a energiei, cinetice sau potenţiale, care rămâne disponibilă după realizarea unui lucru mecanic util, la diferite echipamente cu acţionare hidraulică, pentru creşterea eficienţei energetice. Sunt prezentate unele aspecte privind autovehiculele hibride termo-hidraulice şi, pe scurt, este prezentată o versiune românească a unui autovehicul hibrid termo-hidraulic, conceput în tehnologia mecatronică. În ultima parte, sunt prezentate unele modele experimentale, care demonstrează posibilitatea de recuperare a energiei cinetice şi potenţiale şi, de asemenea, posibilitatea de a cuantifica energia recuperată, prin calcularea coeficientului de recuperare a energiei. Sunt prezentate unele rezultate grafice care evidenţiază, în mod clar, etapele conceptului de recuperare a energiei: de captare, stocare şi reutilizare a energiei recuperate. Rezultatele confirmă tehnologia şi soluţiile tehnice adoptate pentru recuperarea energiei

Cuvinte cheie: eficientizare energetică, recuperarea energiei, acţionări hidrostatice, cercetare aplicativă


Abstract: In the paper is presented a new trend in the development of the hydraulic drive systems, which aims to develop and implement of devices and systems for kinetic or potential energy recovery which remains available after achieving of useful mechanical work. in different equipments with hydraulic driving, in order to increasing the energetic efficiency. In the next of the paper, are shown some aspects regarding the thermohydraulic hybrid motor vehicles and, in brief, is presented a Romanian version of a thermo-hydraulic motor vehicle, conceived in mechatronics conception. In the last part, are presented some experimental models, which demonstrate the possibility to recovery of the kinetic and potential energy and, also, the posibility to quantify the recovered energy, by calculation of the energy recovering coefficient. Are presented some graphical results which clearly show the phases of the energy recovery concept: capture, storage and reuse of the recovered energy. The results confirms the technology and the technical solutions adopted for the kinetic energy recovery

Keywords: energy efficiency, energy recovering, hydrostatic drives, applied research

 

DOWNLOAD PDF