ASPECTUL GEOMETRIC AL CATIONILOR METALELOR TRANZITIVE Co(III) ŞI Rh(III) CARE CONŢIN LIGANZI TSC (TIOSEMICARBAZID)

Autor/autori: Conf. univ. dr. M. RUSANOVSCHI (Republica Moldova), Dr. hab. P. STOICEV (Republica Moldova), Dr. hab. V. RUSANOVSCHI (Republica Moldova)

Rezumat: În lucrarea propusă este prezentat aspectul geometric al cationilor structurilor, descifrate prin metoda röntgenografică a 5 structuri coordinative ale metalelor tranzitive Co(III) şi Rh(III), care conţin liganzi simetrici TSC şi THIO. S-au calculat aspectul geometric al cationilor şi deosebirea lor, care sunt redate prin ciclurile conformative ale structurilor corespunzătoare. Numera unghiurilor (αi) corespunde numeraţiei metalociclului (MTSC). Pentru structura [Rh(TSC)2Cl2] Cl H2O, sunt indicate unghiurile βCl1Rh1Cl2 şi βCl3Rh2Cl4 between the coordinative axis and metalocycle’s plane

Cuvinte cheie: metale tranzitive, liganzi, structuri coordonative, structuri conformaţionale, metalocicluri


Abstract: In the proposed work is presented the geometric aspect of the cationic structures, deciphered by the röntgenography method of 5 coordinative structures of transitive metals Co (III) and Rh (III), containing TSC and THIO symmetrical ligands. It was calculated the geometric aspect of cations and their difference, shown by the conformetive cycles of appropriate structures. Angles’ numera (αi) corresponds to metalocycle’s numeracy (MTSC). For the structures [Rh(TSC)2Cl2]ClH2O are indicated the angles βCl1Rh1Cl2 and βCl3Rh2Cl4 of focus Coordination and metalociclului plan

Keywords: transitive metals, ligands, coordinating structures, conformational structures, metalocycles

 

DOWNLOAD PDF