FORMĂ ȘI OPTIMALITATE, FORMIS ET FORMOSA

Autor/autori: Conf. dr. ing. Emil M. OANȚĂ, Prof. dr. ing. Cornel PANAIT, Asist. dr.ing. Tiberiu AXINTE, Drd. ing. Anca-Elena DĂSCĂLESCU

Rezumat: Soluţiile tehnice în realizarea structurilor de rezistenţă atrag atenţia printr-o serie de caracteristici: forme, dimensiuni, particularităţi locale. Reţinând aspectul unor soluţii tehnice din aceeași categorie sau din categorii asemănătoare de structuri, pot fi observate similarităţi explicabile din perspectiva rolului structurii și a solicitărilor considerate de către proiectant. O analiză mai atentă a structurilor cu formă similară relevă obiectivele comune pe care structurile trebuie să le îndeplinească: criterii de rezistenţă, durabilitate, economicitate, pe scurt, criterii de optimalitate. În multe situaţii forma structurii sau a soluţiei locale respective sintetizează geometric criteriul de optimalitate. Mai mult, formele des întâlnite sunt involuntar păstrate în memorie și devin latent criterii de evaluare ale altor soluţii constructive din perspectiva ‘frumuseţii’ formei structurii respective. În acest fel, optimalitatea exprimată prin formă ajunge să fie înţeleasă ca ‘frumuseţe’, ceea ce este explicabil și prin conexiunile cerebrale adaptate pentru procesarea informaţiilor vizuale, de exemplu pentru recunoașterea feţelor, a formelor geometrice sau a altor ‘tipare’ vizuale. Evaluarea soluţiilor structurale din perspectiva așa-zisei ‘frumuseţi’ este utilă atât pentru o estimare iniţială a unei structuri, dar și ca mijloc de a preda discipline tehnice de tipul rezistenţei materialelor. Lucrarea prezintă câteva dintre ideile folosite de noi în proiecte de cercetare și în activităţile educaţionale desfășurate de-a lungul ultimilor 25 de ani

Cuvinte cheie: optimalitate, formă, similaritate, exemple


Abstract: Technical solutions regarding the design of the structures attract attention through a series of characteristics: shape, size, local peculiarities. Bearing in mind the shape of a solution for a class of problems or for similar categories, there may be noticed resemblances that may be explaind by the role of the structucture and the loads considered by the designer. A more profound examination of the structures having similar shapes reveal the common requirements which must be met by these structures: strength conditions, durability, requirements of economy, i.e. optimization criteria. In many cases the shape of the structure or of the local solution synthesizes from a geometrical perspective the optimization criteria. Moreover, the common forms are involuntarily stored into the memory and latently become criteria to assess other design solutions from the ‘beautifulness’ perspective of that structure’s shape. In this way the optimization expressed by the shape comes to be understood as ‘beauty’, fact which may be explained by brain connections which evolved in order to optimally process visual information i.e. hard-wired brains to recognize human faces, geometric shapes or other visual patterns. The assesment of the structural solutions from the so called ‘beautifulness’ standpoint, is useful for both an initial evaluation of a structure, as well as a teaching aid for technical academic disciplines, such as the strength of materials. The paper presents some of the ideas used in research projects and in educational activities over the past 25 years

Keywords: optimization, shape, similarity, examples

 

DOWNLOAD PDF