UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ENERGIILE REGENERABILE. RESURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE Partea I

Autor/autori: Mircea BEJAN, Ioana BĂLAN (Franta), Ioan VIDICAN, Barbu BEJAN (Franta)

Rezumat: Energia are un rol central în existenţa omenirii, fiind resursa cea mai importantă. Asigurarea cu energia necesară dezvoltării activităţilor de bază constituie un subiect prioritar al preocupărilor din ultimii ani, de a cărei soluţionare depinde menţinerea, dezvoltarea și progresul civilizaţiei noastre. În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz, cărbuni), a avut efecte dezastruoase asupra mediului. Sursele alternative, precum soarele, vântul, hidroenergia, energia valurilor, energia geotermală, bioenergia (biocombustibili, reziduuri animale), biogaz-biomasă-biodiesel, hidrogenul, pilele de combustibil, generatoarele magneto-hidrodinamice, practic nu se consumă, numindu-se energii regenerabile (surse alternative sau neconvenţionale). Produc emisii mult mai puţine, reduc poluarea chimică, termică, radioactivă şi sunt disponibile, teoretic oriunde pe glob. Până în 2050 utilizând energie solară, hidro, biomasă sau eoliană, Europa ar putea crea surse de alimentare cu energie 100 % regenerabilă. Energeticieni de prestigiu şi reprezentaţi de seamă ai intelectualităţii tehnice din lumile arabă şi mediteraneană pun la cale detronarea hidrocarburilor, hotărâţi să smulgă energia necesară metabolismului planetar din deşerturile Terrei. Cu un buget de 400 miliarde de euro, Desertec este un proiect energetic colosal, vizând construcţia unei reţetele de interconectare electrică între Africa de Nord şi Europa, bazată pe surse regenerabile de energie, precum centrale solare şi eoliene plasate în deşertul Sahara, Algeria, Maroc şi Tunisia. Energia electrică produsă în Africa va începe alimentarea reţelei europene la sfârşitul anului 2015, ajungând în 2050 să acopere necesarul de 15 % din totalul energetic european. La ora actuală, problema rămâne deschisă și o întrebare apare la final: Desertec vrea să găsească în Africa de Nord surse de energie pentru Europa ? Dar cu Africa ce se întâmplă ? Între timp, pe fir pare să fi intrat China, care ar dori să se implice în acest proiect și să investească sume importante

Cuvinte cheie: energii regenerabile, convertire energii, conversii, valuri marine, energie solară, proiectul energetic DESERTEC, sisteme de stocare curată a energiei


Abstract: Energy has a central role in mankind's existence, being the most important resource. Providing the energy needed to develop basic activities is a priority topic of concern in recent years, the resolution of which depends on the maintenance, development and progress of our civilization. In the last century, the use of energy from fossil fuels (oil, gas, coal), had disastrous effects on the environment. Alternative sources, such as the Sun, wind, hydropower, wave energy, geothermal energy, bioenergy (biofuels, animal waste), biogas-biomass-biodiesel, hydrogen, fuel cells, magneto-hydrodynamic generators, basically not consumed, being renewable (alternative or unconventional sources). Produces far fewer emissions, reduced chemical pollution, and thermal, radioactive and are theoretically available anywhere on the globe. Until 2050 using solar energy, hydro, wind, biomass or Europe could create power supplies with 100% renewable energy. Prestigious rock-climbers and represented by account of technical intellectuals from the Arab and Mediterranean worlds plotting overthrow of hydrocarbons, determined to root out the required energy from the Earth's deserts planetary metabolism. With a budget of EUR 400 billion Desertec project is a colossal power, aiming to build a electric interconnection recipes between North Africa and Europe, based on renewable sources of energy, such as solar and wind plants placed in the Sahara desert, Algeria, Morocco and Tunisia. Electricity produced in Africa will begin powering the European network at the end of 2015, reaching 2050 to cater for 15% of total European energy. Currently, the issue remains open and a question comes to an end: Desertec wants to find in North Africa energy sources for Europe? But with Africa what happens? Meanwhile, the thread seems to have entered China, who would like to get involved in this project and to invest large sums

Keywords: renewable energies, energy conversion, conversions, waves, solar energy, marine energy project DESERTEC, storage systems, clean energy

 

DOWNLOAD PDF