Teatralizarea în spectacolul nupţial la meglenoromânii, lipovenii şi tătarii din Dobrogea

Autor/autori: Conf. univ. dr. Mirela KOZLOVSKY

Rezumat: Tradiţiile şi obiceiurile din desfăşurarea ritualului nupţial – variate şi numeroase - ale comunităţilor de meglenoromâni, lipoveni şi tătari din Dobrogea, includ practici folclorice literar-muzicale ce demonstrează interferenţa dintre muzică şi teatrul popular cu personaje şi scenariu bine definite. Nunta reprezintă la toate grupurile etnice din Dobrogea un act social, plin de fast cu elemente comune şi specifice, capabile să le ofere amprenta identitară atât de necesară într-un mediu alogen.

Cuvinte cheie: analiză ştiinţifică, tradiţii, folclor, nunta meglenoromâni, nunta lipoveni, nunta tătari, Dobrogea


Abstract: Varied and numerous traditions and customs of marriage ceremonies of Megleno-Romanians, Lipovans and Tatars communities in Dobrogea, include folk literary-musical practices which proves the interference between music and popular theater with well-defined characters and script. The wedding represents for all ethnic groups in Dobrogea a social act, full of glitter with common items and specific mark, able to offer them much needed identity in an allogeneic environment

Keywords: scientific review, traditions, folk practices, Megleno-Romanians wedding, Lipovans wedding, Tatars wedding, Dobrogea

 

DOWNLOAD PDF