ECONOBOTICA – DOMENIU TRANSDISCIPLINAR AL MANAGEMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Ioana ARMAŞ

Rezumat: Econobotica este un nou domeniu ingineresc, propus şi definit în [1], care se constituie ca un cadru transdisciplinar pentru proiectarea şi dezvoltarea întreprinderilor. În prezenta lucrare, întreprinderea, ca sistem econobotic, este reprezentată în spaţiul competitivităţii prin coordonatele sale tehnice (T), sociale (S) şi acest context este definit şi detaliat sinergetic managementul global, ca proces de conducere şi control şi este demonstrată dimensiunea intrinsecă a acestuia privind managementul calităţii integrate a întreprinderii. Rezultatele reprezintă fundamentul pentru proiectarea şi dezvoltarea întreprinderilor ca sisteme econobotice în spaţiul TSE al competitivităţii într-o manieră orientată pe obiective, în vederea atingerii unei soluţii de nivel înalt al existenţei, prezenţei în realitate şi evoluţiei întreprinderii.

Cuvinte cheie: econobotică, spaţiu de competitivitate, spaţiu econobotic, sisteme econobotice, managementul întreprinderii, management global, managementul calităţii.


Abstract: Econobotics is a new engineering field proposed and defined in [1], that represents a framework for the enterprises design and development. In the present paper, the enterprise, as econobotic system, is represented in the competitiveness space by its technical (T), social (S), and economical (E) coordinates and vector, and also its evolution is highlighted as a competitiveness trajectory. For this context, the global management, as a command and control process, is synergistically defined and detailed, and its intrinsic dimension regarding the integrated quality management of the enterprise is demonstrated. The results represent the basis for the enterprises design and development as econobotic systems in the unified competitiveness / econobotic TSE-space in a goal – oriented manner, in order to attain a higher level solution of the enterprises existence, presence in the world, and evolution.

Keywords: econobotics, competitiveness space, econobotic space, econobotic systems, enterprises management, global management, quality management

 

DOWNLOAD PDF