RESEARCH AND STUDIES ON THE HYDRO- ACOUSTIC SIGNATURES OF SURFACE SHIPS

Autor/autori: Captain (N) eng. Georgică SLĂMNOIU, PhD, Associate Professor, Captain (N) eng. Ovidiu RADU, senior scientist IIIrd degree, Commander eng. Valerică ROŞCA, senior scientist IIIrd degree, First lieutenant eng. Roxana DAMIAN, scientist

Rezumat: La momentul actual, România nu dispune de înregistrări sau analize ale amprentelor acustice ale navelor de suprafaţă care pot constitui potenţiale ameninţări (precum ambarcaţiuni rapide deghizate în nave de agrement sau pescuit) la adresa obiectivelor aparţinând infrastructurii critice aflate în proximitatea litoralului românesc al Mării Negre. Ţinându-se cont de prevederile Codului Internaţional pentru Securitatea Navelor şi a Facilităţilor Portuare - ISPS, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională - IMO, în cadrul proiectului „Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire şi identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral” – SIROLC, dezvoltat în Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare - PN II, echipa de cercetători a realizat un subsistem hidroacustic de determinare a amprentelor navelor de suprafaţă. Lucrarea prezintă o parte din rezultatele obţinute pe parcursul stabilirii cerinţelor şi configuraţiei acestui subsistem.

Cuvinte cheie: amprentă acustică, infrastructură critică, Cod ISPS, subsistem hidroacustic, factori risc, nave de suprafaţă.


Abstract: Romania does not currently have recordings or analyses of acoustic signals of surface ships that can become potential threats (such as: fast boats disguised as leisure or fishing boats) towards objectives that are part of critical infrastructure sited in proximity of the Romanian Black Sea Littoral. Considering the provisions of the International Ship and Port Facility Security Code - ISPS, adopted by the International Maritime Organization, trough the project „System for detection, localization, tracking, and identification of risk factors to strategically significant objectives in coast areas”, project developed within the National Research Development and Innovation Program - PN II, the research team has created a hydro-acoustic subsystem for determining the signatures of surface ships. This paper presents a part of the results obtained during the definition of requirements and configuration of this subsystem.

Keywords: acoustic signals, critical infrastructure, ISPS Code, hydro-acoustic subsystem, risk factors, surface ships.

 

DOWNLOAD PDF