CAPACITĂŢI SPECIFICE TEHNOLOGIILOR DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI, CREATE ÎN CADRUL CENTRULUI DE COMPETENŢĂ COSMOMAR, ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONELOR MARINE ȘI COSTIERE ROMÂNEȘTI

Autor/autori: Dr. ing. Răzvan MATEESCU, Drd. ing. Dragoș NICULESCU, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Dr. Emanuela MIHAILOV

Rezumat: Principalul scop al proiectului este dezvoltarea unui centru de competenţă pentru tehnologii spaţiale, în zona de sud-est a României, având ca domeniu de aplicaţie utilizarea tehnologiilor spaţiale și a datelor de teledetecţie în vederea monitorizării și evaluării rapide a mediului marin și costier precum și dezvoltarea de biotehnologii și materiale prietenoase cu mediul, cu aplicabilitate în programele spaţiale, care să susţină pe plan local și regional întreprinderile mari, mici și mijlocii în accesarea programelor spaţiale ale Uniunii Europene. Componenta de bază a proiectului COSMOMAR este dezvoltarea unui centru multidisciplinar de teledetecţie pentru supraveghere costieră ca instrument principal al implementării ICZM (guvernarea, conservarea și protecţia mediului) în zona costieră românească.

Cuvinte cheie: alunecarea falezelor costiere, analiza seriilor de timp, ritmuri de retragere, soluţii inginerești de monitorizare, managementul costier.


Abstract: The overall goal of the project is the development of a Competence Center in spatial technologies for the South-East Region of Romania, having the use of space technologies and remote sensing data as main application area, towards monitoring and rapid assessment of the marine and coastal environment state, development of environmental friendly bio-tehnologies and materials with applicability in spatial programs, as well for support of local and regional small, medium and big enteprisses development in accesing opportunities of the EU spatial programs. The competence center has been conceived to aggregate strategic spatial technologies to support land based activities and the involvement of manufacturers and service provider’s from the South East region in spatial programs. The main component of the proposed project herewith (COSMOMAR) is to develop a multidisciplinary remote sensing center for the coastal surveillance as a main tool of ICZM mplementation (governance, environmental conservation and protection) on the Romanian coastal zone.

Keywords: coastal sliding processes, time-series analysis, erosion rates, monitoring engineering solution, coastal management.

 

DOWNLOAD PDF