CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA – INSTRUMENT PENTRU RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR ŞI COMPETENŢELOR LA NIVEL EUROPEAN

Autor/autori: Conf. dr. ing. Stela BALAN, Prof. dr. ing. Petru TODOS

Rezumat: Cadrul Naţional al Calificărilor reprezintă un document reglator menit să asigure transparenţa calificărilor obţinute în ţara respectivă, să faciliteze recunoașterea calificărilor și competenţelor, și mobilitatea forţei de muncă la nivel european. În lucrare se prezintă etapele de elaborare, revizuire și actualizare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, importanţa acestuia pentru toate categorii de beneficiari la nivel naţional. Sunt definite competenţele profesionale și transversale, și prezentat un studiu de caz privind stabilirea acestor categorii de competenţe.

Cuvinte cheie: Cadrul Naţional al Calificărilor, competenţe profesionale , competenţe transversale


Abstract: National Qualifications Framework is a regulatory document meant to ensure transparency of qualifications obtained in that country, facilitate recognition of qualifications and competences, and labor mobility in Europe. The paper presents the stages of preparation, review and updating of the National Qualifications Framework from Moldova, its importance to all categories of beneficiaries nationwide. Professional and transversal competences are defined and presented a case study on the establishment of these categories of skills.

Keywords: National Qualification Framework, professional competences, transversal competences.

 

DOWNLOAD PDF