FAŢADE VERZI ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

Autor/autori: Arh. drd. Horia-Alexandru VIŞAN

Rezumat: Faţadele verzi oferă posibilitatea multiplicării suprafeţei de spaţiu verde. Acestea prezintă probleme specifice sistemelor hidroponice verticale în mediu necontrolat. Lucrarea de faţă prezintă un subansamblu de faţadă hidroponică adaptat cerinţelor climatice din România, cu un consum minimal de resurse şi de înmagazinare activă a energiei. Sistemul de faţadă verde înmagazinează resursele atunci când acestea sunt disponibile. Prin intermediul panourilor fotovoltaice monocristaline energia solară este transformată în energie electrică, aceasta fiind utilizată pentru pomparea apei, pentru iluminarea faţadei şi pentru funcţionarea sistemului de control.

Cuvinte cheie: faţadă verde, hidroponică verticală, conservare de energie.


Abstract: Green wall offers the possibility of multiplying the area of green space. This present particular challenges of vertical hydroponic systems in uncontrolled environment. This paper presents a subset of hydroponics facade adapted to the requirements of the climate in Romania, with a minimal consumption of resources and energy storage actively. The facade stores resources when they are available. By means of monocrystalline photovoltaic, solar energy is converted into electrical energy, which is used for water pumping, lighting facade and functioning of the control.

Keywords: Green wall, vertical hydroponic, energy conservation.

 

DOWNLOAD PDF