ALT MOD DE ESTIMARE A EMISIEI CANTITATIVE DE CH4 DIN DEPOZITELE MUNICIPALE DE DEȘEURI, CONFORME SAU NECONFORME, DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Autor/autori: Ing. Dănilă VIERU

Rezumat: . Activitățile antropice privind gestionarea deșeurilor (fie ele deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri inerte, deșeuri periculoase) generează disconfort pentru zonele locuite, generează poluarea factorilor de mediu (aer, apa, sol, subsol, vegetație, faună, floră) dacă nu sunt gestionate în condiții prietenoase mediului. In cazul deșeurilor municipale solide (msw), aglomerarea lor conduce la efectul de seră (încălzirea globală a atmosferei) prin emisii de CH4 dar si a altor gaze (CO2, N2O, NOx, H2S și alte gaze nemetanice). În UE s-a luat atitudine privind efectul de seră prin emiterea directivei, în curs de redactare, care precizează că pana în anul 2020 statele semnatare ale CCONUSC (Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice) trebuie să reducă încălzirea globală cu cel puțin cu 1,5 0C. Măsurile de reducere sunt în conformitate cu Modificările de la Doha a protocolului de la Kyoto care se referă la angajamente asumate pentru perioada 20132020 și adoptarea prin negociere a unui nou acord global privind schimbările climatice ce are ca obiectiv realizarea unei mai mari reduceri a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel mondial, care ar trebui să intre în vigoare în 2020. Prin Modificările de la Doha ale protocolului de la Kyoto 38 de țări dezvoltate, inclusiv UE și cele 28 de state membre ale sale s-au angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 18 % față de nivelul anului 1990, UE si statele membre s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 față de nivelul anului 1990. În ce privește noul acord global privind schimbările climatice, la Conferința de la Paris din noiembrie- decembrie 2015, s-a convenit întocmirea unui Plan de Acțiune pentru Limitarea Încălziii Globale „mult sub 2 0C“ pentru perioada 2020-2030.

Cuvinte cheie: încăzire globală, schimbări climatice, reducerea emisiilor, gaze cu efect de seră.


Abstract: Anthropic waste management (whether household waste, construction and demolition waste, inert waste, hazardous waste) generates discomfort for inhabited areas, generating pollution of environmental factors (air, water, soil, subsoil, vegetation, fauna, flora) are not managed under environmentally friendly conditions. In the case of municipal solid waste (msw), their agglomeration leads to the greenhouse effect (global warming of the atmosphere) by CH4 and other gases (CO2, N2O, NOx, H2S and other non-methane gases). The EU has taken a stand on the greenhouse effect by issuing the draft directive, which states that by 2020 the UNFCCC signatory states (UNFCCC) should reduce global warming by at least 1,5 °C. Reduction measures are in line with the Doha amendments to the Kyoto Protocol which relate to commitments for the period 2013-2020 and the adoption by negotiation of a new global climate change agreement aiming at achieving greater emission reductions of global greenhouse gases, which should come into force in 2020. By the Doha amendments to the Kyoto Protocol, 38 developed countries, including the EU and its 28 Member States, have committed themselves to reduce greenhouse gas emissions by at least 18% compared to 1990 levels, the EU and Member States have committed themselves to reducing greenhouse gas emissions by 20% by 2020 compared to 1990 levels. the new Global Climate Change Agreement at the Paris Conference in November-December 2015, it was agreed to draw up a Global Heat Reduction Action Plan t below 2 ° C "for the 2020-2030 period.

Keywords: global warming, climate change, emissions reduction, greenhouse gases

 

DOWNLOAD PDF