SOLUŢII INOVATIVE PENTRU TRATAREA ŞI VALORIFICAREA NĂMOLURILOR DIN STAŢIILE DE PREEPURARE INDUSTRIALE

Autor/autori: Ing. Florina PRICOP, Ec. Aneta CHIVOIU, Ing. Raluca JIANU, Dr. ing. Ioana Corina MOGA

Rezumat: Tehnologia inovativă ce urmează a fi prezentată în acest articol are la bază cercetarea concretizată în elaborarea brevetului cu titlul „Procedeu de obţinere a unor materiale de construcţie de tip cărămizi şi tencuieli”, înregistrat la OSIM cu nr. 125384/30.06.2014 şi dezvoltată în proiectul ”PROMDES” din programul POC 20142020 axa prioritară 1. Pornind de la necesitatea valorificării nămolului rezultat în staţia de preepurare ape uzate industriale. S-a urmărit transformarea acestuia într-un deşeu inert (prin includerea într-o matrice ce nu permite levigarea elementelor chimice) ce poate avea diverse utilităţi (în cazul de faţă s-a urmărit utilizarea ca material de construcţii: cărămizi, tencuieli). Până în prezent, în construcţii, se folosesc cărămizi din argila arsă sau BCA din ciment cu nisip. Procedeul de inertizare al nămolului impune asigurarea unei umidităţi a acestuia sub 80% şi realizarea de parametrii fizico-chimici şi ecologici adecvaţi utilizării. În acest sens, se realizează o centrifugare a acestuia, în vederea reducerii umidităţii de la (90-95)% la maxim 80%, tratarea, caracterizarea loturilor de nămol, valorificare nămol prin inertizare cu ciment.

Cuvinte cheie: apă uzată, nămol, tratament ecologic, valorificare, construcţii.


Abstract: The innovative technology to be presented în this article îs based on the research carried out in the patent entitled "Procedure for obtaining construction materials like bricks and plasters", registered with OSIM under no. 125384/30.06.2014. The innovation is developed in the PROMDES project of 2014-2020 POC Program, Priority Axis 1. Resulted from the need to capitalize the sludge generated in the industrial wastewater pre-treatment plant, the sludge transformation into an inert waste (by including it in a matrix that does not allow the leaching of chemical elements) that may have various utilities (în this case the use aş building material: bricks, plasters) was sought. Up to now, bricks or sand-cement BCAs are used în construction. The sludge inertia process requires a humidity of less than 80% and the achievement of physicochemical and ecological parameters suitable for use. In this sense, it is centrifuged în order to reduce the humidity from (90-95)% to maximum 80%, treatment, to recover the sludge by inerting with cement.

Keywords: wastewater, sludge, ecological treatment, recovery, construction.

 

DOWNLOAD PDF