ROLUL PROFESIILOR LIBERALE PENTRU CONTRABALANSAREA PUTERII ADMINISTRA- ȚIEI ȘI PROFESIONALIZAREA EI, ÎN ECHILIBRUL NECESAR FUNCȚIONĂRII PIEȚELOR ȘI DECLANȘĂRII FUNCȚIONALIZĂRII SOCIETĂȚII

Autor/autori: Ing. Dezideriu DUDAȘ

Rezumat: Matricizarea socială a societatii pe clase sociale a devenit caducă ținând cont de transformările apărute in societatea contemporană, în România începand cu anul 1989. Mai degrabă profesiile par a defini mai bine noua matricizare socială dacă aici includem și antreprenoraitul, chiar patronatul, de ce nu și diversele forme de rentieri, ținând cont de matricea culturală și institutională specifică fiecarei categorii sociale. Noua targhetare a forțelor sociale are însă o structură dihotomica radicală, statul de-o parte cu profesiile sale specifice și cetățenii și profesiile liberale de cealaltă parte. De aceea considerăm că tema noastră este esențială ca focalizare socială și extrem de actuală atat timp cat „descopera” punctul de plecare.

Cuvinte cheie: Tehnica Consonanței Fractale ( din dinamica...), Talul de Consonanță Fractală ( din statica...), Manecognitiva, ZASTR- Zilele Academiei de Știinte Tehnice din România – 2017.


Abstract: The social matrix of society by social classes has become obsolete considering the transformations that have occurred in the contemporary society in Romania since 1989. Rather, the professions seem to define better the new socialization if we include the entrepreneur, even the patronage, why not the various forms of retirement also, taking into account the cultural and institutional matrix specific to each social category. The new targeting of the social forces has a radical dichotomous structure, the state with its specific professions on one hand, and citizens and liberal professions on the other. That is why we believe that our theme is essential as a social focus and extremely current as long as it "discovers" the starting point.

Keywords: Fractal Consonance Technique (from dynamic...), Fractal Consonance Taller (from statics...), Manecognitiv, ZASTR – Days of the Academy of Technical Sciences in Romania – 2017.

 

DOWNLOAD PDF