ROLUL CONVERTOARELOR ÎN PROPULSIA ELECTRICĂ NAVALĂ

Autor/autori: Dr. ing. Dumitru IORGULESCU1, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU2, Cdor. dr. ing. Dinu ATODIRESEI2, Conf. univ. dr. ing. Alecu TOMA, Instructor principal drd. ing. Alexandru COTORCEA

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a prezenta avantajele folosirii de convertizoare de frecvenţă moderne şi a tehnicilor de filtrare deoarece motoarele de curent alternativ au devenit mai fezabile pentru cerinţele ridicate din domeniul naval fiind utilizate la majoritatea navelor de construcţie recentă. În funcţionarea oricărui sistem electric trebuie să deosebim fenomenele staţionare, caracteristice regimului permanent, şi fenomenele tranzitorii, rezultate ale diferitelor operaţii de comutare sau ale altor modificări similare ale stării sistemului.Creşterea valorii şi a densităţii energiei în diferite părţi ale sistemelor electrice moderne a dus la sporirea importanţei acordate fenomenelor tranzitorii, electrice şi mecanice, realizate prin intermediul unui aparataj corespunzător, în sistemele electrice.Oricare operaţie de comutare este însoţită de variaţia tensiunilor şi a curenţilor în reţea sau de variaţia turaţiei maşinilor conectate

Cuvinte cheie: propulsie electrică, convertoare electrice, propulsor naval,distribuţie de curent electric, sistem electroenergetic naval.


Abstract: The purpose of this paper is to present the advantages of using modern frequency converters and filtering techniques because AC motors have become more feasible for high shipbuilding requirements being used in most recent shipbuilding craft. In the operation of any electrical system we have to distinguish the stationary phenomena characteristic of the permanent regime and the transient phenomena, the results of the various switching operations or other similar changes of the state of the system. Increasing the value and the density of energy in different parts of the modern electrical systems has increased the importance given to the transient, electrical and mechanical phenomena, by means of an appropriate apparatus, in the electrical systems.Any switching operation is accompanied by variations in the voltages and currents in the grid or by the variation of the speed of the connected machines.

Keywords: electric propulsion, electric converters, naval propeller, power distribution, naval power system.

 

DOWNLOAD PDF