METODE NOI DE INVESTIGARE PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MATERIALELOR TEXTILE FUNCŢIONALIZATE

Autor/autori: Dr. ing. Lilioara SURDU, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Drd. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU

Rezumat: Materialele textile au o largă utilizare în diverse domenii având o influenţă directă sau indirectă asupra socieţătii umane. Tendinţa pe plan mondial este pe de o parte de utilizare a materialelor pentru diverse aplicaţii - textile inteligente, iar pe de altă parte de funcţionalizare a materialelor, doar pentru un anumit scop dintr-un domeniu restrâns. Proprietăţile fizice, mecanice și chimice ale materialelor textile care influenţează calitatea produselor finite sunt determinate in laboratoare specializate, prin utilizarea de metode şi echipamente moderne. În lucrare sunt prezentate câteva metode noi de încercare pentru determinarea parametrilor specifici ai materialelor textile.

Cuvinte cheie: textile inteligente, functionalizare, investigare, metode, laborator.


Abstract: Textile materials have numerous applications in various domains, with a direct or indirect influence upon human society. The tendency on global level is to use textile materials for different applications – smart textiles and on the other hand to functionalize materials, for a single purpose in a niche domain. The physical, mechanical and chemical properties of textile materials, determining the quality of finite products, are investigated within specialized laboratories, by using modern methods and equipment. The paper presents some new testing methods for the investigation of the specific parameters of textile materials.

Keywords: smart textiles, functionalization, investigation, methods, laboratory.

 

DOWNLOAD PDF