ENERGONICA, O CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ FUNDAMENTALĂ, ROMÂNEASCĂ

Autor/autori: Simona-Eugenia MANEA, Vali-Ifigenia NICOLOF, Angela CHELU

Rezumat: Energonica, cu înţelesul de energie în acţiune este un nou capitol al ştiinţei, creat de Prof. univ. Valeriu V. Jinescu, odată cu publicarea cărţii „Energonica – noi principii şi legi ale naturii” . Energonica este „zona comună” a tuturor capitolelor ştiinţei în care se operează (sau se va putea opera) cu conceptul de energie. Pornind de la evaluarea cauzală a interacţiunilor, în Energonică au fost introduse conceptele de: energie de acţiune, energie efect şi de sarcină sau solicitare purtătoare a unei anumite cantităţi de energie. In lucrarea de faţă sunt prezentate cele 4 principii care apartin Energonicii: principiul ireversibilităţii; principiul accesibilităţii energiei; principiul energiei critice; principiul reluctanţei, cărora li se adaugă două principii importate din alte capitole ale ştiinţei (principiul conservării energiei şi principiul minimei acţiuni ). Este descrisă utilitatea fiecărui principiu şi aplicaţiile sale practice. In cazul principiului energiei critice, sunt prezentate conceptele introduse de acest principiu (participaţia energiei specifice, P(t), în raport cu starea critică; participaţia critică a energiei specifice, Pcr(t)) şi aplicaţiile practice ale acestuia ca de exemplu: cazul unui înveliş cilindric solicitat static simultan la presiunea interioară, pi, forţă axială, F şi momentul încovoietor, Mî; cazul unei structuri mecanice solicitată variabil (oboseală) cu câteva blocuri de tensiuni normale, ciclice; cazul solicitării mediului simultan/succesiv cu mai mulţi poluanţi chimici; cazul solicitării mediului cu poluanţi chimici şi radioactivi; poluarea simultană cu substanţe chimice, flux de radiaţii şi câmp magnetic; solicitarea organimelor vii cu poluanţi, radiaţii şi stres şi altele. Suprapunerea şi/sau cumularea solicitărilor cu mai multe sarcini a unor structuri cu comportare neliniară este posibilă cu utilizarea principiului energiei critice. Energonica conţine patru legi proprii, descoperite şi enunţate de V.V. Jinescu, şi anume: legea stărilor critice; legea echivalenţei proceselor şi fenomenelor; legea coexistenţei şi complementarităţii ordinii şi dezordinii; legea regimurilor tranzitorii. In lucrare sunt prezentate şi descrise toate cele 4 legi ale Energonicii. Energonica permite tratarea unitară a multor fenomene şi procese diferite, deoarece se bazează pe un concept general, concept etalon, energia, care poate reprezenta baza unificării multor capitolelor în care este împărţită ştiinţa contemporană.

Cuvinte cheie: energia; energonica; principiul energiei critice; participaţia energiei specifice; participaţia critică a energiei specifice, deteriorarea.


Abstract: Energonics, with the meaning of energy in action is a new chapter of science, created by Prof. Valeriu V. Jinescu, once with the publishing of the book „Energonica – noi principii şi legi ale naturii” (Energonics - new principles and laws of nature). Energonics is “common area” of all the chapters of science in which they operate (or will be able to operate) with the concept of energy. Starting from the causal evaluation of interactions, Energonics has introduced the concepts of energy action, energy and load effect or load carrying a certain amount of energy. In this paper are presented the four principles belonging to Energonics: the principle of irreversibility; the principle of energy accessibility; the principle of critical energy; the principle of reluctance, to which are added two principles imported from other chapters of science (the principle of energy conservation and the principle of minimum action). It describes the usefulness of each principle and its practical applications. In case of the principle of critical energy are presented the concepts introduced by this principle (specific energy participation P(t), in relation to the critical state; critical participation of specific energy Pcr(t)) and its practical applications: the case of a cylindrical shell loaded by internal pressure pi, axial force F, and bending moment Mb ; the case of a mechanical structure variably (fatigue) loaded with some blocks of normal stresses; the case of the environment loaded simultaneously/successive with several chemical pollutants; the case of the environment loaded with chemical and radioactive pollutants; simultaneous pollution with chemical substances, radiation flux and magnetic field; living organisms loaded by pollutants, radiation and stress and other cases. Superposition and/or cumulation loads of structures with non-linear behavior is possible with the use of the principle of critical energy. Energonics contains four own laws, discovered and enunciated by V.V. Jinescu, namely: the law of critical states; the law of equivalence of processes and phenomena; the law of coexistence and complementarity of order and disorder; the law of the transient regimes. All four laws of Energonics are presented and described in the paper. Energonics allows the unitary treatment of different phenomena and processes, because it is based on a general concept, standard

Keywords: energy; energonics; the principle of critical energy; the specific energy participation; the critical specific energy participation, deterioration.

 

DOWNLOAD PDF