REPERE PRINCIPALE ALE ISTORIEI ROBOTICII ÎN ROMÂNIA: 1980-2018

Autor/autori: Prof. dr. ing. Eur Ing Ionel STAREȚU

Rezumat: În această lucrare se prezentă principalele repere ale realizărilor din domeniul roboticii în țara noastră în perioada 1980-2018, cu precădere din zona academica. Se fac referiri la personalități academice din principalele centre universitare românești. Se evidențiază manifestările științifice specifice. Sunt evocate câteva repere privind cercetarea științifică pe bază de contract cu teme din domeniul roboticii. Se fac precizări despre realizările tehnice în domeniul roboticii începând cu primul robot REMT 1, realizat și pus în funcțiune la Timișoara în 1982. Se fac, de asemenea, referiri la principalele teme ale articolelor științifice și cărților publicate în această perioadă și la brevetele de invenție obținute. Lucrarea dorește să atragă atenția asupra unor aspecte ale realizărilor românești din domeniul roboticii, pentru a evidenția contribuția românească, în unele direcții semnificativă și cu recunoaștere internațională, în acest domeniu, în contextul preocupărilor din ce în ce mai importante din domeniul roboticii actuale și de perspectivă.

Cuvinte cheie: robotica, istoria roboticii, robotică industrială, robotică neindustrială, roboți industriali, structura roboților.


Abstract: This paper presents the main milestones of the robotics achievements in our country between 1980 and 2018, especially in the academic area. There are references to academic personalities from the main Romanian academic centers. Specific scientific manifestations are highlighted. There are some references to scientific research based on contract with robotics topics. The technical robotics achievements have been made since the first REMT 1 robot, built and put into operation in Timisoara in 1982. Reference is also made to the main themes of the scientific articles and books published during this period and to the patents for invention obtained. The paper aims to draw attention to aspects of Romanian achievements in the field of robotics, in order to highlight the Romanian contribution in some significant and internationally recognized directions in this field, in the context of the increasingly important preoccupations in the field of current and perspective robotics.

Keywords: robotics, robotics history, industrial robotics, non-industrial robotics, industrial robots, robot structure.

 

DOWNLOAD PDF