ASUPRA MODELĂRII NUMERICE A INFILTRAŢIEI DIN CANALE DE ÎMBOGĂŢIRE TEHNICĂ A STRATELOR FREATICE

Autor/autori: Prof. univ. asoc. dr. Euring. Andrei POGÁNY

Rezumat: În lucrare se arată că debitul infiltrării dintr-un canal în stratul freatic nu este constant pe lungimea lui. Se stabileşte expresia funcţiei care ne redă debitul infiltrat în funcţie de lungimea canalului. Cele prezentate folosesc la lămurirea unor aspecte privind amplasarea optimă şi dimensionarea captărilor apei cu care a fost îmbogăţit stratul freatic prin infiltrare din canal.

Cuvinte cheie: îmbogăţirea tehnică a straturilor freatice, gradul de umplere, debitul infiltrat, coeficientul de permeabilitate, aproximarea liniară.


Abstract: This paper shows that the infiltration flow from a channel into the phreatic layer is not constant along its length. It sets the expression of the function that renders infiltrated flow according to the length of the channel. The set used to clarify some aspects of optimal location and dimensioning of the water capture by which the phreatic layer was enriched through channel infiltration.

Keywords: technical enrichment of phreatic layers, degree of filling, infiltrated flow, permeability coefficient, analytical approximation.

 

DOWNLOAD PDF