CONSIDERAȚII PRIVIND UTILIZAREA ANALIZEI SENZORIALE ÎN STUDIUL CONFORTULUI SCAUNULUI PENTRU POZIȚIA CVASIVERTICALĂ DE CONDUCERE A AUTOMOBILULUI

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN

Rezumat: Scaunul este unul dintre obiectele cu utilizare curentă cele mai importante. Lucrarea prezintă rezultatele unor cercetări privind aplicarea principiilor analizei senzoriale în aprecierea stării de confort la utilizarea scaunelor, în special a unor scaune cu o configurație particulară. Pornind de la prezentarea principiilor generale ale analizei senzoriale din domeniul produselor alimentare studiul propune o modalitate de transpunere adaptată a acestora în domeniul obiectelor de tip scaun cu scopul de a determina nivelul de confort la utilizare sau a-l estima încă din faza de proiectare. În acest sens a fost conceput un instrument de testare sub forma unei aplicații informatice care va înregistra impresiile legate de senzațiile resimțite de utilizatori în urma încercării în laborator a scaunelor. Astfel vor putea fi testate o mare varietate de soluții de scaun, inclusiv cu configurații special adaptate poziției cvasi-verticale de conducere a automobilului.

Cuvinte cheie: scaun, studiu ergonomic, confort, analiză senzorială, poziție de conducere cvasi-verticală, automobil.


Abstract: The chair is one of the most important current objects. The paper presents the results of some research on applying the principles of sensory analysis in the appreciation of comfort in the use of seats, especially of seats with a particular configuration. Starting from the presentation of the general principles of sensory analysis in the field of food products, the study proposes a way of adapting them in the field of stool objects in order to determine the level of comfort obtained during use or to estimate it from the design stage. A test tool in the form of an IT application was developed to record the impressions related to the sensations experienced by the users following the laboratory test of the seats. Thus, a wide variety of seat solutions can be tested, including configurations specifically adapted to the quasi-vertical driving position in the car.

Keywords: seat, human factors, comfort, sensory analysis, quasi-vertical driving position, car.

 

DOWNLOAD PDF