INFLUENȚA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC DE RADIO FRECVENȚĂ ASUPRA SĂNĂTĂȚII

Autor/autori: Ing. Daniela CRĂCIUN (TRISTU), S.l.dr.ing. Ionel ȘERBAN, S.l.dr.ing. Corneliu DRUGĂ

Rezumat: Lucrarea reprezintă un studiu despre intensitatea câmpului electromagnetic în spațiile cu activitate umană și mai ales în locuințe. Studiul s-a făcut asupra rețelelor fără fir și asupra telefoniei mobile, deoarece acestea reprezintă un factor poluator de dată recentă iar datele obținute pot fi de un real interes public. Măsurătorile s-au dorit a fi o confirmare a informațiilor publice. Aceste măsurători s-au realizat cu aparate de măsură și control profesionale. astfel încât să existe o imagine reală a valorilor obținute. Prima parte a lucrării se referă la situația existentă, la benzile de frecvență alocate, precum și la propagarea în spațiu a undelor electromagnetice. A doua parte se referă la măsurătorile în timp real, efectuate cu analizorul spectral, precum și cu aplicația ElectroSmart, rezultatele obținute fiind proporționale, ceea ce demonstrează justețea metodei de măsurare. Cel mai interesant lucru rezultat din aceste măsurători este acela că de multe ori câmpul electromagnetic al rețelelor fără fir, din vecinătate, este mai puternic decât cel al rețelei proprii, lucru care este rar subliniat în studii.

Cuvinte cheie: rețele fără fir, câmp electromagnetic, unde electromagnetice, ElectroSmart.


Abstract: The paper represents a study on the intensity of the electromagnetic field in the spaces with human activity and especially in homes. The study was carried out on wireless networks and on mobile telephony, as these are a recent polluting factor and the data obtained may be of real public interest. The measurements were intended to be a confirmation of public information. These measurements were made with professional measuring and control devices. so that there is a real image of the values obtained. The first part of the paper concerns the existing situation, the allocated frequency bands, as well as the propagation in space of electromagnetic waves. The second part concerns the real-time measurements made with the spectral analyzer, as well as with the ElectroSmart application, the results obtained being proportional, which demonstrates the fairness of the measurement method. The most interesting thing that results from these measurements is that often the electromagnetic field of the wireless networks in the neighborhood is stronger than that of the own network, which is rarely emphasized in studies.

Keywords: wireless networks, electromagnetic field, electromagnetic waves, ElectroSmart

 

DOWNLOAD PDF