ECONOMIA CIRCULARĂ

Autor/autori: EurIng prof. assoc. dr. ing. DHC Mihai MIHĂIŢĂ

Rezumat: Clubul de la Roma, în raportul „Limitele creșterii” din 1972, avertiza că diminuarea resurselor vitale și consecințele poluarii vor periclita întregul sistem economic global în prima jumătate a secolului XXI. În prezent, economia industrială se caracterizează prin fluxul mai mult sau mai puțin liniar de utilizare a materiilor prime, conform modelului „exploatare-prelucrare-întrebuințare”. Potrivit acestui model intreprinderile recoltează și extrag materiile prime, le folosesc la fabricarea produselor pe care le vând unor consumatori care la rândul lor le aruncă după ce le folosesc. Întreprinzătorii au început să recunoască tot mai frecvent că sistemul liniar de utilizare a materiilor prime comportă mari riscuri, în primul rând riscurile unor prețuri ridicate și al unor crize de aprovizionare. În timp ce cotele de reciclare sunt cu mult sub potenţialul de reutilizare. Actualele modele de întreprinderi se bazează pe maximizarea volumului de produse vândute. Într-o nouă abordare se preconizează, ca alternativă, practicarea furnizării de servicii. Vânzarea va fi înlocuită cu leasingul combinat cu servicii de foarte bună calitate. Se crează noi modele de întreprindere, pentru aceasta este nevoie de o acțiune strategică, pe mai multe fronturi, pentru că orientarea către o economie circulară este o adevărată revoluție și schimbările provoacă rezistență și opoziție. Ceea ce este azi aproape imposibil, va deveni posibil.

Cuvinte cheie: resurse naturale, poluare, flux liniar de utilizare a materiilor prime, reciclare, servicii, economie circulară.


Abstract: The Club of Rome, in its „Growth limits" report in 1972, warned that depleting vital resources and the consequences of pollution would endanger the entire global economic system in the first half of the 21st century. Nowadays, the industrial economy is characterized by a more or less linear flow of raw materials use, characterized by the ”exploitation-processing-use” model. According to this model, companies harvest and extract raw materials, use them to manufacture products and sell that products to consumers who in turn throw them away after using them. Entrepreneurs are increasingly recognizing that the linear system of using raw materials carries great risks, primarily the risks of high prices and supply crises. And recycling quotas are far below the potential for reuse. Current business models are based on maximizing the volume of products sold. In a new approach, the provision of services is envisaged as an alternative. The sale will be replaced by leasing combined with very good quality services. New business models are being created, and strategic action on several fronts is needed to support them, because the orientation towards a circular economy is a real revolution and the changes are generating resistance and opposition. What is almost impossible today will become possible.

Keywords: natural resources, pollution, linear flow of raw materials use, recycling, services, circular economy.

 

DOWNLOAD PDF