CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE LA BORDUL NAVELOR

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Eduard DRAGOMIR, Ş.l. dr. ing. Leon PANĂ

Rezumat: Lucrarea abordează calitatea energiei electrice produse la bordul navelor. Datorită multitudii de mașini de inducție (ventilatoare, pompe, mecanisme de acționare) dar și convertizoare, redresoare comandate acestea introduc armonici de tensiune și curent cu implicații asupra funcționării mecanismelor de automatizare, aparatelor de navigație și a celorlalți consumatori de la bord. Stabilirea unor indici de calitate care să caracterizeze sistemul energetic de la bordul navelor duce la o exploatare sigură a agregatelor și la sporirea siguranței de navigație și reducerea costurilor de exploatare.

Cuvinte cheie: : indici de calitate, armonici, distorsiune, putere deformantă.


Abstract: . The paper analyzes the quality of electricity produced on board ships. Due to the multitude of induction machines (fans, pumps, actuators) but also converters, controlled rectifiers they introduce voltage and current harmonics with implications on the operation of automation mechanisms, navigation devices and other consumers on board. The establishment of quality indices to characterize the energy system on board ships leads to the safe operation of the aggregates and increase the safety navigation and reduce the costs of operating.

Keywords: quality indices, harmonics, distortion, deforming power.

 

DOWNLOAD PDF