MODELARE HIBRIDĂ ÎN INGINERIE – DEZVOLTARE FIREASCĂ ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ACTUALE

Autor/autori: Emil M. OANȚĂ, Birol MENABIL

Rezumat: . Din perspectivă istorică, se poate observa influența majoră a instrumentelor de calcul asupra dezvoltării științifice și tehnologice. De la tabelele matematice și rigla de calcul am trecut într-un timp istoric scurt la calculator electronic și la computer. Dezvoltarea pe orizontală dar și pe verticală a dus la o creștere nemaiîntâlnită a puterii de calcul. perațiile repetitive au fost preluate de calculatoare, fapt care a micșorat constrângerile asupra creativității oamenilor. În aceste condiții, calculatorul este folosit pentru a rezolva probleme dificile din inginerie fie prin abordări așa-zis clasice, fie prin abordări creative, originale în care se încadrează și modelarea hibridă. Folosind calculatorul ca principal mijloc de rezolvare a problemelor, abordările analitice din inginerie pot fi reinventate, înnobilate și incluse în elita metodelor folosite în strategia de rezolvare a problemelor de mare complexitate – modelarea hibridă. În contextul tehnologic actual trebuie remarcat efortul făcut de mari companii din IT în conceperea de soluții comerciale pentru inginerie, efort care însă nu este direcționat către regândirea profundă a conceptelor de bază din perspectiva digitalizării acestora și a sinergiei rezultate.

Cuvinte cheie: modelare hibrida, digitalizare, software original, creativitate


Abstract: From an historical perspective, one can observe the major influence of the computing tools on scientific and technological development. From the mathematical tables and the slide ruler we passed in a short historical time to the calculator and the computer. The horizontally but also vertically development led to an unprecedented increase in computing power. Repetitive operations were taken over by computers, which reduced the constraints on people's creativity. Under these conditions, the computer is used to solve difficult engineering problems, either by so-called classical approaches, or by creative, original approaches that also include hybrid modeling. Using the computer as the main instrument of solving problems, analytical approaches in engineering can be reinvented, ennobled and included in the elite of the methods used in the strategy of solving highly complex problems - hybrid modeling. In the current technological context, it should be noted the effort made by large IT companies in designing commercial solutions for engineering, which, however, does not go into the depth of rethinking the basic concepts from the perspective of their digitization and of the resulting synergy.

Keywords: hybrid modeling, digitalization, original software, creativity

 

DOWNLOAD PDF