FUNDAMENTAREA MODELĂRII MATEMATICE A EMISIEI DE GAZ METAN DIN DEPOZITELE DE DEŞEURI (MSW) – ALGORITM DE LUCRU, NOMOGRAMA

Autor/autori: Ing. Dănilă VIERU

Rezumat: Este stabilit că deșeurile (msw), de tip menajer, depozitate cu respectarea prevederilor legale privind protecția mediului sau fără respectarea acestor prevederi generează gaz de depozit (LFG). Un depozit (MSW), care respectă prevederile legale privind protecția mediului, este un depozit care nu polueaza stratul freatic (are strat de protectie si instalatii de colectare levigat) iar la suprafața solului are instalații de colectare LFG dar și instalații de control a migrației LFG cât si instalații de depistare a mirosurilor sesizabile olfactiv. Depozitele care nu respectă prevederile legale privind protecția mediului vor polua atât stratul freatic cât și atmosfera, mai mult, vor afecta aglomerările umane (orașe, comune, sate) prin mirosurile dezagreabile sesizabile olfactiv. LFG (gazul de depozit) este un amestec de gaze cu efect de seră dar şi alte gaze dintre care unele pot fi toxice și periculoase pentru sănătate (exemplu: hidrogenul sulfurat). Preponderente in LFG (gazul de depozit) sunt gazul metan (35-60 %) și dioxidul de carbon ( 40-55%). Gazul metan și dioxidul de carbon, generate de depozitele de deseuri (MSW), sunt gaze cu efect de seră fiind responsabile de efectul global de încălzire a atmosferei în proporție de 4-5%, ca fiind emise din activități antropice. Datorită GWP (Potențial Global de Încălzire a Atmosferei) mare al gazului metan (de 21 ori mai mare ca al dioxidului de carbon) dar si puterii calorice apare necesitatea colectării și utilizării ca resursa economică. De reținut este: dioxidul de carbon este un gaz care se găsește natural în atmosferă. Valoarea economică a gazului metan (datorita puterii calorice) a condus la găsirea de relații matematice care să cuantifice cantitățile emise din depozitele de deseuri (msw) și,, mai important, să se poată prognoza cantitățile emise, utilizand un algoritm de lucru adecvat şi NOMGRAMA, având în vedere că generarea deșeurilor (msw) este un proces continuu. Nu există o relație, general valabilă, de estimare, prin calcul, a emisiei de gaz metan din depozitele de deseuri (msw) astfel că, practic, fiecare stat și-a stabilit o relație de estimare a cantitații de gaz metan emis având în vedere cantitățile de deșeuri (MSW) generate și condițiile de mediu existente. În acest inscris vor fi trecute în revistă câteva relații de estimare prin calcul a emisiei de gaz metan din depozitele de deșeuri (MSW), limite de aplicare și utilizarea lor în viitor.

Cuvinte cheie: depozite de deșeuri (MSW), relații de calcul, efect de seră, gaz metan, dioxid de carbon, algoritm de lucru, NOMOGRAMĂ.


Abstract: It has been established that household waste (MSW) stored in accordance with the provisions of the legislation on environmental protection or without these provisions forms landfill gas (landfill gas). Landfill (MSW), which meets the requirements of environmental protection legislation, is a landfill, which complies with the requirements of environmental legislation, is a landfill that does not pollute groundwater (has a protective layer and facilities for collecting leachate), and on the surface of the earth there are facilities for collecting landfill gas and facilities for controlling the migration of landfill gas. as well as installations for the detection of olfactory odors. Landfills that do not comply with the provisions of environmental protection legislation will pollute both groundwater and the atmosphere, in addition, they will affect settlements (cities, towns, villages) due to unpleasant smells, noticeable olfactory. Landfill gas (storage gas) is a mixture of greenhouse gases as well as other gases, some of which can be toxic and hazardous to health (eg hydrogen sulfide). Landfill gas (storage gas) is dominated by methane (35-60%) and carbon dioxide (40-55%). Methane and carbon dioxide from landfills (MSW) are greenhouse gases responsible for the global warming effect in the proportion of 4-5%, as they are emitted as a result of anthropogenic activities. Due to the high GWP (Global Atmospheric Heating Potential) methane gas (21 times higher than carbon dioxide), and because of its caloric content, it must be collected and used as an economic resource. Remember, carbon dioxide is a gas that is naturally found in the atmosphere. The economic value of methane gas (due to calorific value) has led to the finding of mathematical relationships to quantify the quantities emitted from landfills (MSW) and, more importantly, to the ability to predict the quantities emitted using the appropriate working algorithm and NOMGRAM since waste generation ( MSW) is an ongoing process. There is no generally accepted ratio for estimating methane emissions from landfills (MSW), so in practice each state has established a ratio for estimating the amount of methane emitted, taking into account the amount of generated waste (MSW) and existing environmental conditions. In this document, some of the relationships will be examined by estimating landfill methane (MSW) emissions, limits of use and their future use.

Keywords: landfills (MSW), calculated dependencies, greenhouse effect, methane, carbon dioxide, operation algorithm, NOMOGRAM.

 

DOWNLOAD PDF