MODERNIZARE POD RULANT BIGRINDĂ DE 5 t x 24,1 m

Autor/autori: Ing. Vasile BLEȘNEAG, Conf. dr. ing. Gina Diana MUSCĂ

Rezumat: Prezenta lucrare propune modernizarea unui pod rulant bigrindă de 5to X 24,1 m care, constă în înlocuirea instalației electrice existente cu o instalație electrica nouă care să permită, echiparea mecanismelor de ridicare-coborâre, deplasare electropalan, deplasare pod și deplasare a căruciorului cu variatoare de viteză, și înlocuire limitatori electromecanici de cursă pod cu limitatori optici. Prin aceasta modernizare se va putea elimina trepidațiile rezultate în urma deplasării pe calea de rulare, șocurile mari și zgomotul accentuat la mișcările de ridicare coborâre și va mări posibilitatea de deplasări scurte pe orizontală și pe verticală. Variatoarele de viteză vor îndeplini și rolul de protecție a motoarelor electrice iar microvitezele, plajele de demaraj și vitezele superioare de lucru vor conduce la protecția întregii construcții metalice a podului rulant.

Cuvinte cheie: pod rulant, bigrindă, mecanism de ridicare-coborâre, modernizare, limitatori, metalică.


Abstract: This paper proposes the modernization of a 5to X 24.1 m double beam overhead consists in replacing the existing electrical installation with a new one that mechanisms, electric hoist movement, bridge movement and drive trolley with of electromechanical bridge stroke limiters with optical limiters. With this eliminate the tremors resulting from moving on the road, high shocks and lowering movements and will increase the possibility of short movements, variators will also fulfill the role of protection of electric motors and the working speeds will lead to the protection of the entire metal construction of the overhead crane.

Keywords: overhead crane, double beam, lifting-lowering mechanism, upgrade, limiters, metal construction.

 

DOWNLOAD PDF