REALITATEA VIRTUALĂ FOLOSITĂ ÎN EDUCAȚIA INGINEREASCĂ – O SOLUȚIE ADECVATĂ PENTRU O INTEGRARE FACILĂ ÎN INDUSTRIA REALĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Ionel STAREȚU

Rezumat: În aceasta lucrare este argumentata oportunitatea folosirii echipamentelor şi tehnologiilor specifice realităţii virtuale în activităţile practice de instruire la disciplinele inginereşti, în special, de mecanică aplicată: mecanisme, organe de maşini, sisteme mecanice, etc. cât şi la discipline de simulare a proceselor tehnologice de fabricaţie.Se descrie un post pilot cu acest scop, popularea scenei virtuale şi interconectrea echipamentelor de realitate virtuală, respectiv a unei manuşi Cyber Glove cu scena virtuală, operaţii posibile în scena virtuală, cum ar fi observarea pieselor şi operaţii de manipulare şi montare. Se descriuechipamentele principale necesare pentru echipareaunui astfel de laborator virtual. Instruirea inginerească folosind tehnici și metode ale realității virtuale asigură o pregătire compatibilă cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă din industria, în special, de fabricație datoriță creșterii ponderii realității virtuale în aplicațiile inginerești reale inclusiv impunerea din ce în ce mai evidentă a intreprinderii bazate pe tehnicile și tehnologiile realității virtuale, pentru care se prezintă o structură de principiu.

Cuvinte cheie: Cuvinte cheie: instruire practică, realitate virtuală, scenă virtuală, post pilot, intreprindere virtuală.


Abstract: In this paper is argued the opportunity to use equipment and technologies specific to virtual reality in practical training activities in engineering disciplines, especially applied mechanics: mechanisms, machine parts, mechanical systems, etc. as well as disciplines for simulating technological manufacturing processes. It describes a pilot station for this purpose, the popularity of the virtual scene and the interconnection of virtual reality equipment, respectively a Cyber Glove glove with the virtual scene, possible operations in the virtual scene, such as observing parts and handling and editing operations. It describes the main equipment needed to equip such a virtual laboratory. Engineering training using virtual reality techniques and methods ensures a training compatible with the current requirements of the industry labor market, in particular, manufacturing due to the increasing share of virtual reality in real engineering applications including the increasingly obvious imposition of enterprise based on virtual reality techniques and technologies, for which a structure of principle is presented.

Keywords: practical training, virtual reality, virtual scene, pilot post, virtual enterprise.

 

DOWNLOAD PDF