CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎNTR-UN ATELIER DE REPARAȚII UTILAJ TEHNOLOGIC ÎN CONSTRUCȚII

Autor/autori: Ing. Vasile BLEȘNEAG, Conf. dr. ing. Gina Diana MUSCĂ, Prof. univ. dr. ing. hab. Silviu Marian NĂSTAC

Rezumat: Ținând cont de contextul economico-social actual din România și de aspirațiile României din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care vizează în mod special crearea infrastructurii de transport auto și pe calea ferată, în mod evident toate aceste lucrări de construcții necesită un număr important de utilaje de construcții în stare bună de funcționare. Statistica din nefericire ne arată ca în Romania, firmele de construcții în marea lor majoritate sunt dotate cu utilaje vechi achiziționatesecond-hand din UE. Firmele de construcții întâmpină greutăți în aprovizionarea cu piese de schimb dar în special cu reparațiile accidentale care apar în procesul de producție. Aceste sincope în aprovizionare sunt cauzate fie de timpul mare de aprovizionare fie se datorează faptului că în țară nu se găsesc ateliere specializate care să producă asemenea piese, ori datorită faptului că firmele care produc astfel de piese au o productivitate scăzutăși nu pot onora comenzile în termenele solicitate. Prezenta lucrarea propune o serie de măsuri organizatorice a cărorimplementare are drept scop creșterea productivității muncii într-un atelier de reparațiiutilaj tehnologic in construcții. Ca efect imediat,în urma implementării acestor măsuri se pot reduce considerabiltimpii de aprovizionare cu piese de schimb, timpii cu reviziile și reparațiile accidentale a utilajelor de construcții și în finalse pot lua măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor de construcții la termenele planificat.

Cuvinte cheie: utilaj tehnologic, atelier de reparații, flux de fabricație, productivitate, management.


Abstract: Taking into account the current economic and social context in Romania and Romania's aspirations in the National Recovery and Resilience Program (PNRR) which specifically aims at creating the infrastructure for road and rail transport, obviously all these construction works require a numberimportant for construction machinery in good working order.Unfortunately, the statistics show that in Romania, most construction companies are equipped with old equipment purchased second-hand from the European Union. Construction companies face difficulties in supplying spare parts but especially with accidental repairs that occur in the production process.These supply syncopes are either due to long supply times or due to the fact that there are no specialized workshops in the country to produce such parts, or due to the fact that companies that produce such parts have low productivity and can’t honor orders in deadlines requested.This paper proposes a series of organizational measures whose implementation aims to increase labor productivity in a technological equipment repair shop in construction.As an immediate effect after the implementation of these measures, the supply times with spare parts, the times with accidental overhauls and repairs of the construction equipment can be considerably reduced and finally the necessary measures can be taken to carry out the construction works on planned deadlines.

Keywords: technological equipment, repair shop, manufacturing flow, productivity, management.

 

DOWNLOAD PDF