PLAN DE AFACERI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎNTR-O COMPANIE TEXTILĂ A UNOR ECRANE ELECTROMAGNETICE FLEXIBILE

Autor/autori: Dr. ing. Răzvan RĂDULESCU, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Ing. Răzvan SCARLAT, Dr. Bogdana MITU, Dr. Cristian STANCU, Dr. ing. Cristian MORARI, Dr. ing. Iulian MANCASI

Rezumat: Interferen ţ ele electromagnetice inten ţ ionate (IEMI) reprezint ă la ora actual ă un pericol hibrid de atac asupra func ţ ion ă rii sistemelor electrice ale institu ţ iilor publice. Una dintre solu ţ iile disponibile este ecranarea electromagnetic ă prin materiale flex ibile bune conductoare electric. Astfel de materiale flexibile au fost proiectate şi realizate în cadrul INCDTP Bucureşti , funcţionalizate prin acoperiri în plasm ă la INFLPR Măgurele şi caracterizate la ICPE CA Bucureşti . Articolul de faţă propune un plan de afaceri pentru implementarea într o companie textilă a unei instalaţii de plasmă industriale, necesară la acoperirea cu straturi metalice fine a structurilor ţesute cu fire conductive inserate

Cuvinte cheie: Plan de afaceri, textile tehnice, ecranare, acoperire plasm ă magnetron


Abstract: Intentional electromagnetic interference (IEMI) represents nowadays a hybrid threat of attack upon electrical systems of public institutions. One of the available solutions is shielding by means of flexible textile sh ields with electric conductive properties. Such textile shields were designed and manufactured within INCDTP, functionalized by plasma coating within INFLPR Măgurele and measured by ICPE CA Bucureşti . This paper proposes a business plan for implementing an industrial plasma equipment into a textile company, needed to coat with fine metallic layers the fabric structures with inserted conductive yarns

Keywords: Business plan, technical textiles, shielding, magnetron plasma coating

 

DOWNLOAD PDF