INCURSIUNE ÎN EDUCAȚIA E- ȘI M-LEARNING PENTRU PROTECȚIA SOLURILOR

Autor/autori: Drd. ing. inf. Bogdan-Vasile CIORUȚA, Conf. univ. dr. ing., ec. Dinu DARABĂ, Conf. univ. dr. ing. habil. Mirela COMAN

Rezumat: În contextul utilizării intensive a tehnologiei și a echipamentelor smart, de la telefoane și până la drone de ultimă generație, este aproape imposibil să nu ne gândim și raportăm și la implicațiile e learning ului, respectiv m learning ului în educaț ia vizând protecția solurilor. Dincolo de implicațiile extrem de pertinente în asigurarea managementului resurselor de sol și a utilizării durabile a terenurilor , există desigur și implicații în raport cu ingineria software, informatica aplicată și instrui rea asistată de calculator, educația ecologică, metodele interactive de predare învățare evaluare, etc.

Cuvinte cheie: tehnologie smart, instruire asistată, m learning, agricultură sustenabilă, protecția solurilor


Abstract: In the context of the intensive use of technology and smart equipment, from phones and drones to the latest generation, it is almost impossible not to think and report on the implications of e learning, respectively m learning in education aimed at soil pr otection. Beyond the implicit and extremely relevant implications in ensuring the management of soil resources and sustainable land use, there are of course implications in relation to software engineering, applied informatics and computer aided training, environmental education, interactive teaching learning assessment methods, etc.

Keywords: smart technology, assisted training, m learning, sustainable agriculture, soil protection.

 

DOWNLOAD PDF