Fascinantul Mitsubishi Zero, inegalabilul avion de luptă fără egal, bazat pe portavioane, de la Dogfighter1 la Kamikaze (II) O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A MOTORULUI NAKAJIMA SAKAE ÎN RAPORT CU PRINCIPALELE MOTOARE DE AVIOANE STEA

Autor/autori: Dr. ing. Horia SALCĂ

Rezumat: Al Doilea Război Mondial a fost câștigat în laboratoare și fabrici, prin inovație și producție militară și nu pe câmpul de luptă, prin sacrificiu uman. Într adevăr, soluțiile tehnice originale și aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării științifice în tehnologia militară au adus rezultate spectaculoase în diferite momente ale războiului și au asigurat finalul acestuia, când Superfortăreața Enola Gay , pilotată de căpitanul Paul W. Tibbets Jr a lansat pe 6 august 1945 bomba atomică de pe Hiroshima, ia r trei zile mai târziu, a doua bombă a fost aruncată asupra orașului Nagasaki. În perioada interbelică, pregătindu se de război, japonezii au adoptat cele mai bune soluții tehnice, din punct de vedere calitativ, conștienți că nu puteau depăși producția ind ustrială britanică și americană, în primul rând din lipsă de resurse. De fapt, lipsa resurselor a fost miza principală a războiului pentru japonezi. Această nouă lucrare își propune să readucă în atenție povestea unuia dintre cele mai importante avioane de vânătoare și bombardament din istoria celui de al Doilea Război Mondial: Mitsubishi A6M, cunoscut în special ca Mitsubishi Zero. Este firesc ca o aeronavă de înaltă performanță să aibă un motor adecvat. Așa a fost cazul avionului Mitsubishi Zero, echipat cu motorul excepțional Nakajima Sakae. Pentru a ajunge la concluzii corecte despre performanțele acestuia, am efectuat o analiză comparativă a motorului cu altele din aceeași soluție constructivă. Am considerat un număr de 606 motoare, ale căror date se af lă în arhivele Muzeului Național al Aerului și Spațiului (Smithsonian); Am separat motoarele cu arhitectura în stea (radială) și am întocmit lista de caracteristici funcționale de tip de bază. După procesarea datelor, am ajuns la o matrice compactă, pe car e am analizat o statistic. Subliniez noutatea absolută a analizei statistice ample folosite și concluzia la care am ajuns: Nakajima Sakae este cel mai puternic motor dintre cele studiate. Am extins teoria similitudinii motoarelor cu ardere internă cu motoa rele de aeronave. Prin această teorie am reușit cu succes evaluarea calitativă a motoarelor cu ardere internă, indiferent de arhitectură, număr de cilindri, tip de motor, caracteristici dimensionale etc., comparându le pe baza unei anumite clase de mărime.

Cuvinte cheie: A l Doilea Război Mondial, aviație, Mitsubishi Zero, Nakajima Sakae, similitudinea motoarelor cu ardere internă, analiză statistică.


Abstract: The World War II was won in laboratories and factories, through innovation and military production and not on the battlefield, through human sacrifice sacrifice3. Indeed, the original technical solutions and the application of the latest results of scientific research in military technology brought spectacular results at various times of the war and ensured its end, when the Superfortress Enola Gay , piloted by Cap tain Paul W. Tibbets Jr launched on August 6. 1945 the atomic bomb on Hiroshima, and three days later, the second bomb was dropped on the city of Nagasaki. In the interwar period, preparing for war, the Japanese adopted the best technical solutions, in ter ms of quality, aware that they could not exceed British and American industrial production, primarily due to lack of resources. In fact, the lack of resources was the main stake of the war for the Japanese. This new paper aims to bring to attention the sto ry of one of the most important fighters in the history of World War II: Mitsubishi A6M, known especially as the Mitsubishi Zero. It is natural that a high performance aircraft could only have a suitable engine. Such was the case with the Mitsubishi Zero f ighter, equipped with the exceptional Nakajima Sakae engine. In order to reach fair conclusions about its performance, I performed a comparative analysis of the engine with others of the same constructive solution. I considered a number of 606 engines in t he Smithsonian National Air and Space Museum archives; I separated the engines with the star / radial cylinder arrangement and compiled the list of basic type functional characteristics. After processing the data, I arrived at a compact matrix, which I ana lysed statistically. I highlight the absolute novelty of the extensive statistical analysis used and the conclusion I reached: Nakajima Sakae is the most powerful engine among those studied. I extended the theory of the similarity of internal combustion en gines to aircraft engines. Through this theory we have successfully managed the qualitative assessment of internal combustion engines, regardless of architecture, number of cylinders, engine type, dimensional characteristics, etc., comparing them on the ba sis of a specific size class.

Keywords: World War II, aviation, Mitsubishi Zero, Nakajima Sakae, similarity of internal combustion engines, statistical analysis.

 

DOWNLOAD PDF