IDENTIFICAREA ȘI VIZUALIZAREA TENDINȚELOR EMERGENTE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ FOLOSIND METODE BIBLIOMETRICE

Autor/autori: Prof. dr.ing. Elena HELEREA, Șef lucr. dr.ing. Marius D. CĂLIN, Drd.ing. Cristian MUȘUROI

Rezumat: Pornind de la constatarea că inițierea de noi cercetări implică cunoaşterea cercetărilor anterioare ca pas de pornire pentru noi dezvoltări şi având la îndemână facilitățile oferite de multiplele motoare de căutare în bazele de date, în acest articol se propune o metodologie de identificare a cercetărilor existente şi a tendințelor de abordare a unor subiecte în domeniul tranziț iei energetice prin aplicarea metodelor bibliometrice. Analiza efectuată arată că activitatea de cercetare relativ la subiectele investigate Interacțiunea apă energie tranziție energetică, Comunități energetice locale, Microsenzori magnetorezisti vi este în creştere, fiind parte esențială în implementarea tranziției enegetice.

Cuvinte cheie: tranziția energetică, tendinte în cercetare, analiză bibliometrică, interacțiune apa energie, comunități energetice locale, microsenzori magnetorezistivi


Abstract: Starting from the finding that the initiation of new research involves the knowledge of previous research as a starting point for new developments and considering the existance of facilities offered by the multiple database search engines, this article proposes a methodology for identifying the existing research documents and trends in some energy transition research subjects by applying bibliometric methods. The carried out analysis shows that the research activity related to the investigated subjects Water energy energy transition interaction, Local energy communities, Magnetoresistive microsensors is increasing, being an essential part in the implementation of the energy transition.

Keywords: energy transition, trends in research, bibliometric analysis, water energy interaction, local energy communities, magnetoresistive microsensors

 

DOWNLOAD PDF