Determinarea grosimii copertei zacamantului de granodiorit Valea Lazului-Pietroasa, judetul Bihor, prin metoda sondajului electric vertical

Autor/autori: Dr. ing. Christian Stanciu, Conf. dr. ing. Mihai MARINESCU, Ing. Sanda BUGIU, Asist. cercet. ing. Christian STANCIU

Rezumat: Obiectivele lucrarii de fata sunt reprezentate de elucidarea unei structuri geologice-tehnice complexe (depuneri deluviale de panta si grosimea rocii alterate pe un masiv granodioritic fractura) in vederea evaluarii rezervelor de granodiorit, a stabilirii unor directii de exploatare a materialului in cariera, precum si determinarea spatiala a unor blocuri cu grade diferite de alterare, utilizand metoda sondajului electric vertical. Cercetarea prin metode geoelectrice nedistructive, ieftine si expeditive s-a impus pentru obtinerea unei imagini rapide asupra structurii, precum si pentru orientarea unui program de foraj pentru faza de explorare. Reteaua de sondaje geoelectrice a dus la obtinerea unor imagini de detaliu a fenomenului tectonic, a grosimii copertei (sol si roca alterata) si a zonarii calitative a masei de roca ce va fi excavata, interpretarea informatiilor geofizice beneficiind de o retea de cartare geologica, care a crescut puterea de rezolutie a metodei de cercetare.

Cuvinte cheie: sondaj electric vertical, rezistivitate, granodiorit


Abstract: The paper aims are to elucidate a the structure of complex geological-technical (lay deluviale altered rock slope and the thickness of a massive granodioritic fracture) to assess granodiorit reserves, define operational directions of the material, and also find space characteristics of blocks with different degrees of alteration, using vertical electrical drilling method. Geoelectrical non-destructive research methods, inexpensive and expeditious, was required to obtain a quick picture of the structure and to guide a program of exploration drilling phase. Geoelectrical drills network led to obtain detailed images of tectonic phenomenon, the thickness of the cover (soil and altered rock) zoning and quality of rock mass to be excavated, interpretation of geophysical benefiting from a network of geological mapping, which increased resolving power of the method of research.

Keywords: vertical electrical survey, resistivity granodiorit.

 

DOWNLOAD PDF