INTEGRAREA EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN „NOILE EDUCAŢII”

Autor/autori: Prof. Tatiana BĂLĂŞOIU

Rezumat: Noile educaţii, integrative şi cumulative, corespund unor trebuinţe de ordin social şi pedagogic şi se constituie în alternativele educaţionale care coexistă cu sistemul tradiţional de învăţământ. Informarea şi pregătirea privind transmiterea cunoştinţelor de educaţie ecologică, de a forma deprinderi, convingeri şi comportamente trainice de protecţie a biosului, este o condiţie de bază necesară efortului nobil de „a educa”. Familiarizarea cu obiectivele educaţiei ecologice este o necesitate, păstrarea unui mediu sănătos de viaţă fiind, în esenţă, datoria şi sarcina primordială a fiecărui locuitor al Terrei. Principalul scop al educaţiei relative la mediu este formarea conştiinţei şi conduitei ecologice, care începe în familie, se continuă în şcoală, în universitate, şi apoi, prin formele instruirii continue, permanente. Îmbogăţirea culturii ecologice ar trebui să devină o preocupare de importanţă majoră a omului modern. Din punct de vedere metodologic, integrarea educaţiei ecologice în sistemul de învăţământ se poate realiza prin demersuri instituţionalizate care vizează mai multe domenii şi direcţii de acţiune. Lucrarea prezintă aspecte referitoare la abordarea transdisciplinară a educaţiei ecologice în cadrul noilor educaţii prin care sunt vizate noi obiective şi noi tipuri de conţinuturi generate de căutarea unui răspuns pertinent şi util la problematica lumii contemporane

Cuvinte cheie: educaţie ecologică, transdisciplinaritate


Abstract: New integrative and cumulative educations correspond to some social and pedagogical needs and constitute itself in educational alternatives that coexist with the traditional system of education. The information and training regarding transfer of knowledge on ecological education, to form lasting habits, beliefs and behaviors about bios protection, is a necessary prerequisite in the noble effort to „educate”. Familiarity with the goals of ecological education is a necessity, keeping a healthy living environment being, in essence, the duty and the primary task of every inhabitant of the earth. The main goal of the environmental education is to train ecological consciousness and behavior that begins in the family, continue in school, university, and then through continuous, permanent training forms. Environmental enrichment culture should become a major concern of modern man. From the methodological point of view, the integration of ecological education into the education system can be achieved through institutionalized approaches that cover several areas and action directions. This paper presents aspects regarding transdisciplinary approach to environmental education in the new educations through which are targeted new objectives and new types of contents generated by searching a relevant and useful answer to the problems of the contemporary world

Keywords: ecological education, transdisciplinarity

 

DOWNLOAD PDF