ASPIRAŢIA CĂTRE ORDINE A IMAGINII

Autor/autori: Conf. univ. dr. Liliana NEGOESCU

Rezumat: În procesualitatea conceperii și întrupării operei de artă se manifestă în mod discret și continuu o anumită aspiraţie către ordine a imaginii plastice, ca un reper arhetipal constitutiv, pe care îl putem regăsi, de altfel, în toate procesele biologice ce definesc orice organism viu. Tensiunile generate de plasarea și direcţia formelor într-o operă plastică tind să se echilibreze printr-o simetrie potenţială. În condiţii de dezechilibru, mesajul artistic devine incomprehensibil, exceptând bineînţeles cazurile în care aceasta este intenţia expresă a autorului. Totuși, în perimetrul creaţiei artistice, este necesară o mare supleţe în aplicarea schemelor armonice, pentru a nu stingheri bogăţia și fantezia metaformozelor

Cuvinte cheie: imagine, compoziţie, ordine, echilibru, proporţii, legi armonice


Abstract: In the process of conceiving and incarnating the work of art, a certain aspiration toward order of the visual image is manifested, as a constituting archetypal landmark that we can identify in all the biological processes that define any living organism. The tensions generated by the placement and the direction of shapes in the visual work tend to be balanced by a potential symmetry. In case of unbalance, the artistic message becomes incomprehensible, except, of course, the cases in which this is the exact intention of the author. However, in the field of artistic creation, great flexibility in the application of harmonic schemes is necessary, in order not to hinder the richness and the fantasy of metamorphosis

Keywords: image, composition, order, balance, proportions, harmonic laws

 

DOWNLOAD PDF